ادیان و فرَق دینی

فرقه‏ هاي مسيحيت

شاخه های اصلی مسیحیت (ارتدکس، کاتولیک، پروتستان) چه زمانی ایجاد شده اند؟ اکنون پیروانشان در چه مناطقی هستند؟ و فرقه عمده شان چیست؟

مسيحيت مانند هر دين ديگر فرقه هاي متعددي دارد که برخي از آنها باستاني و برخي نسبتا تازه هستند؛ همچنين برخي از آنها پيروان بسيار و برخي ديگر پيرامون اندک دارند. فرقه کاتوليک بسيار قديمي است و تاريخ آن به عصر حواريون يعني حدود 2000 سال پيش مي رسد. کاتوليک ها يک رهبر دارند که (pope پدر) ناميده مي شود. فرقه ارتدکس قريب به هزار سال پيش پديد آمده و از نظر عقيدتي با فرقه کاتوليک اختلاف چنداني ندارد. پروتستان از حدود پانصد سال پيش پديد آمدند و داراي فرقه هاي زيادي هستند. از آغاز نشر دعوت رسولان حضرت عيسي(ع)، تدريجا پنج کانون بزرگ مسيحيت در اورشليم،‌ اسکندريه، انطاکيه، قسطنطنيه و رم به وجود آمد.

شبهات اهل‏ تسنن

چندتا از ايراداتي كه اهل تسنن به ما مي گيرند رو بنويسيد و جواب اونا رو هم بنويسيد. علاوه بر اون از ايراداتي كه ما به اونا وارد مي كنيم هم بنويسيد. (با توجيه)

اساسا مقايسه عقايد شيعه و سني در بحث عقايد، از حوصله و گنجايش اين پاسخ بيرون است و کتاب هاي متعددي در اين زمينه نوشته شده که به آنها مراجعه کنيد. اما به طور کلي بايد گفت مهمترين اختلاف ريشه اي ميان دو مذهب شيعه و سني بحث خلافت و امامت است. شيعه و سني در بحث امامت و جانشيني پيامبر(ص) هم از نظر مفهوم(شأن و جايگاه امام) و هم از نظر مصداق با يكديگر اختلاف بنيادين دارند. ازديدگاه شيعه، نقش امامت كه جانشين پيامبر(ص) است در دو ناحيه ظهور و بروز پيدا مي كند:
1. حكومت و اداره جامعه.
2.

فرقه‏ هاي اسلامي

فرق اسلامي به چند دسته تقسيم مي شوند. لطفا نام آنها و مختصري در مورد آنها توضيح دهيد؟

الف. به طور کلي فرقه هاي اسلامي به دو دسته شيعه و اهل سنت تقسيم مي شوند:
يك. فرقه هاي اساسي شيعه: 1. زيديه 2. کيسانيه 3. اماميه (اثني عشريه) 4. اسماعيليه.(براي آگاهي تفصيلي از هر کدام از اين فرقه هاي مذکور به کتاب فرق و مذاهب اسلامي، علي رباني گلپايگاني، انتشارات مرکز جهاني، قم مراجعه کنيد).
دو. فرقه هاي اهل سنت: 1. اهل حديث (خنبليه) 2. سلفيه 3. مذهب اشعريه (اشعري) 4. مذهب ماتريديه 5. مذهب طحاويه 6.مذهب معتزله 7. فرقه مرجئه 8. فرقه اباضيه 9. حشويه 10. فرقه جهميه 11. خوارج 12. قدريه و ...

فرقه‏ هاي مسيحيت

نزديک ترين يا بهترين گروه مسيحي کدام است که نظرياتشان به اسلام نزديک تر است؟

در ابتدا بايد توجه داشت که آنچه از حضرت مسيح و به نام دين مسيح امروزه وجود دارد و کتابي که آن را از آن حضرت مسيح مي دانند، ديني است تحريف شده و آن کتاب نيز کتابي است که به گفته خودشان حدود 100 پس از به صليب کشيدن حضرت عيسي(ع) نوشته شده است.
اما به هر حال از آنجا که هر چيزي کاملا از حق و حقيقت تهي نيست و در واقع باطل مطلق وجود ندارد در اين دين نيز رگه هايي از حقيقت را مي توان يافت اما بايد بياد داشت که انسان عاقل تا زماني که ماشين بي نقص و ايمني وجود دارد هيچ گاه با ماشين و وسيله ناامن، با آنکه قابل استفاده باشد، مسيري طولاني را طي نمي کند.

عقايد هندويسم

از بيت زير چه مفهومي دريافت مي شود؟ هندو به طعنه گفت که ياران خدا دو تاست ××× لعنت بر آن کسي که بگويد، خدا يکيست مگر هندوها بت پرست نيستند پس چرا آخر بيت اشاره به يکتايي خداوند را دارد؟

کلمه هندو را در اين شعر به دو معني مي توان گرفت:
1. پيرو مذهب هندوئيسم ـــ مذهب هندوئيسم معتقد به سه خداي اصلي يعني برهما(خداي خالق)، شيوا(خداي فاني کننده) و ويشنو(خداي حفظ کننده) و دهها و صدها خداي غير اصلي است. ـــ
2. هندو به معني عارف بالله. در عرفان ادبي به مقصود و مطلوب سالک بت و صنم گفته مي شود.