قضا و قدر

شبيه‏سازي و اراده خداوند

آيه 6 سوره آل عمران مي گويد: خداوند کسي است که صورتگري مي کند در رحم ها و در حال حاضر انسانها از طريق شبيه سازي موفق شدند که مخلوقاتي را خلق کنند، چگونه چنين چيزي ممکن است؟

در ابتدا بهتر است به بررسي واژه خلق بپردازيم تا با روشن شدن اين معنا بتوانيم مساله را بهتر و راحت تر مورد بررسي قرار دهيم.
خلق در لغت

تقدير الهي

طبق معناى برخى از آيات، آيا عزت و ذلت تنها اختصاص به خواست خدا دارد؟

اين آيات هرگز به معناي جبر نيست؛ توضيح آن كه «عزت» به معناي خلل و نفوذناپذيري است و كاملاً بديهي است كه عزت به طور مطلق از آن خدا است. از طرف ديگر هر كس در راه خدا قدم بردارد و به او متصل شود، داراي پناهگاه محكمي مي‏شود كه دشمنان قدرت رسوخ در آن و شكست آن را ندارند. ازاين‏رو خداوند مي‏فرمايد: لِلَّهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ؛ (‏63:8) . و اگر در جاي ديگر آمده است: تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ؛ (3:26) ، ازاين‏رو است كه از غيرطريق و راه خدا، نمي‏توان به چنان عزت و سربلندي دست يافت.

تفاوت تقدير و قسمت

تفاوت تقدير و قسمت در چيست؟

قسمت يا سرنوشت به معناي دقيق و فلسفي مساله چيزي جز تقدير حقتعالي نيست . البته در عرف عوام نگرشي جبر آميز به سرنشت يا تقدير وجود دارد اما در نگرش دقيق ديني و فلسفي اين طور نيست. به عبارت ديگراينکه هر چه براي انسان پيش مي آيد همان خواسته حق تعالي است یا سرنوشت اوست به معناي سلب اختيار از انسان و سلب مسئوليت از او نيست. زیرا آنچه را خداوند اراده نموده فعل اختياري انسان است فعلي که از روي آگاهي و خواست انسان بدون جبر و اجباري از سوي ديگري تحقق مي يابد.
آفريدگار عالم به انسان نيروي عقل و خرد را ارزاني داشته و او را موجودي مختار آفريده است.

تأثير قضا و قدر در زندگي

اراده، قسمت، قدر، قضا، خود آدم، آنچه خدا مي خواهد چقدر توي زندگي يه فرد مي تونه تأثير بذاره، كدوم قدرتش از همه بيشتره كه مي تونه روي ديگري تأثير بذاره؟ اصرار و التماس به درگاه خدا در واقع دعاي زياد، خوبه يا نه؟ اصرار به تأكيد يك چيز خاص هميشه ايجاد ترس مي كنه چون مي گن تقدير سرنوشت رو رقم مي زنه نه خواسته افراد؟

درپاسخ به پرسش مذکور به نکاتي اشاره مي شود:
1-در پرسش مذكور چنين فرض شده كه در جهان هستي دو منبع تاثير گذار وجوددارد كه اين دو منبع در عرض وكنار يكديگر هستند وهر كدام مستقلا اعمال قدرت مي نمايند؛يكي قضاوقدرو قسمت الهي است وديگرخواست واراده انسان.
در حالي كه اين پيش فرض ازبنيان نادرست است .اراده انسان منبعي مستقل درعرض اراده وقضاي الهي نيست بلكه درطول اراده خداوند قراردارد؛به اين معنا كه :خواست خداوند براين منوال تعلق گرفته كه انسان كارهاي خود را ازروي اراده خويش انجام دهد.به بيان ديگر خداوند اراده نموده كه انسان موجودي اراده مند ومختار باشد وهمه كارهاي خودرا ازروي اراده واختيار انجام دهد

تقدير

آياتقديروجوددارد؟اگروجودداردازنظراسلام چيست؟