عدل الهی

عدل الهي-تفاوت مخلوقات

با وجود اينكه مي گوئيم خدا در خلق خودش (مخلوقات) تبعيض قائل نمي شود اما در نظام، بعضي از تفاوتها فكر انسان هاي ساده را به تبعيض در مورد خداوند وا مي دارد مثلا زيبا بودن يك خانم كه همه به او علاقه دارند و خانمي ديگر كه زيبا نيست و كسي به او علاقه ندارد چگونه با عدل خداوند سازگاري دارد؟(لطفا توضيحات قانع كننده اي بيان كنيد)

تفاوت در كيفيت خلقت انسان‏ها نتيجه ولازمه حتمى نظام‏مندى و قانون‏مندى جهان هستى است؛ يعنى :
1- نظام خلقت، نظام علت و معلول است و هيچ معلولى بدون علت به وجود آمدنى نيست، وتخلف هيچ معلولى از علت تامه‏اش ممكن نيست (اصل ضرورت على).
2- رابطه علت و معلول داراى مكانيسم و ارگانيسم معين است چنان نيست كه از هر علتى، هر معلولى ايجاد شود، به تعبير ديگر هر علت معينى معلول معينى دارد (اصل سنخيت علت و معلول).

عدل الهي-نقص فيزيكي

آيا با عدل خداوند سازگار است كه انسانهايي را با نقص فيزيكي بيافريند؟

براي فهم دقيق اين اشكال و جواب آن در ابتدا به معناي »عدل و ظلم « اشاره مي شود.

عدل الهي

عدل الهي را توضيح دهيد؟

عدل به معاني از قبيل؛ قصد، ميانه در امور، وضع و قرار دادن هر چيزي در جايگاهش، موزون بودن و تساوي به کار مي رود که در هيچ يک از اين معاني در مقابلش ظلم نيست. معناي ديگر عدل عبارت است از رعايت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذي حق او را اين معناي از عدل گرچه در مقابل ظلم قرار مي گيرد و ظلم در مقابلش عبارت از پايمال کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق ديگران، لکن اين معناي از عدل هم به خداوند متعال اطلاق نمي شود و عنوان «عدل الهي» به خود نمي گيرد.

عصمت موهبتي وعدل الهي

1. چرا كسي نمي تواند به اراده خود معصوم باشد و خداست كه بايد او را معصوم كند يا معصوم بيافريند؟ و اگر كسي نتواند به اراده خويش معصوم شود، پس ديگر چه نيازي به اسوه بودن معصوم؟ چرا برخي پيامبر و امام شده اند وما نشديم آيا با عدالت سازگار است؟


براى پاسخ به اين پرسش بايد به سه واقعيت، معرفت پيدا كرد.
نخست آن كه پيامبران و امامان(ع) داراى اراده بشرى مى‏باشند و براى تحصيل هر چه بيشتر مقامات معنوى، به سعى و تلاش مى‏پردازند و اهل صبر و جهاد و زهد و تقوا و... مى‏باشند.
واقعيت نورانى دوم آن كه خداوند متعال به قابليت پيامبران وامامان براى تحصيل مقامات معنوى و شايستگى آنان براى عهده‏دارى مسؤوليت هدايت جامعه علم دارد و در حقيقت همان قابليت و شايستگى آنان است كه موجب برگزيدگى آنان براى امامت شده است. آيات وروايات فراوانى بر اين دو واقعيت گواهى مى‏دهد كه به چند نمونه آن اشاره مى‏شود.

عدل الهي و انسان اشرف مخلوقات

مگر انسان اشرف مخلوقات نيست پس يعني بهترين امکانات عالم دنيا و آخرت از آن اوست. آيا فرشتگان و مجردات در قيامت از خدا سؤال نمي کنند که چرا ما را بهترين موجود قرار نداده است و آيا اين يک نوع بي عدالتي نيست (البته فقط در حد سؤال است نه کفر)؟

نخست بايد دانست وجود سلسله مراتب در نظام هستي و آفرينش موجودات متفاوت نشانه هندسه مستحکم و استوار نظام هستي است. بنابراين وجود فرشتگان، انسان، حيوان و هر کدام ديگر از انواع موجودات در جايگاه خودش زيبا و بجا مي باشد و براي کامل شدن سيکل گردش نظام حيات و زندگي وجودشان لازم است. اما سؤال از اينکه چرا انسان، انسان شد و فرشته، فرشته شد و يا نوع خاصي از حيوان به آن صورت در آمد مربوط به ظرفيت و سعه وجودي آنها و قرار گرفتن آنها در سير تکاملي موجودات و نظام هستي است که همگي واقعي و تکويني است بدون هيچ گونه تبعيض و بي عدالتي.