عدل الهی

خانواده مشرك و عدل الهی

گناه كسي كه در خانواده لامذهب و يا مشرك و بت پرست بدنيا آمده چيست؟ چرا كه اگر او از آئين خود دست بردارد، مورد تكفير و طرد قوم خود قرار مي گيرد مثل يك مسلمان كه در خانواده و اجتماع مسلمين متولد و رشد نموده است.

1. همه انسانها به حکم عقل ، مؤظّفند که تابع حقیقت باشند ؛ و اگر چیزی در مقابل حقیقت قرار گرفت باطل است ؛ لذا باید فدای حقیقت گردد. علاقه های خانوادگی ، ملّی و قومی و امثال آنها اموری گذرا و دنیوی هستند ، در حالی که دین حقّ ، ضامن سعادت ابدی انسان است ؛ لذا هیچ عاقل حقیقی سعادت حقیقی ابدی را با دلخوشی چند روزه و اعتباری برابر نمی نهد.

فرزندان كفار

مى گويند فرزندان كفار همراه پدرانشان در آتش دوزخ خواهند بود بنابراين آنچه معروف است كه مى گويند آتش كه گرفت خشك و تر مى سوزد در اينجا صادق است.

در مـنـطـق عقل و تعليمات انبياء هيچ بي گناهي به جرم گناه ديگري مجازات نخواهدشد , در تـمـام شهرهاي لوط يك خانواده مومن وجود داشت , خداوند به هنگام مجازات آن قوم منحرف و آلوده , آن يك خانواده را نجات داد . امـا اينكه گفته شده فرزندان كفار همراه پدرانشان در آتش دوزخ خواهند بود يك عقيده اسلامي نـيست چرا كه هيچ فرزندي به گناه پدر و مادر مجازات نمي گردد قرآن نيز مي فرمايد : و لاتزر وازره وزر اخـري هـيچكس بار گناه ديگري را به دوش نمي كشد به همين دليل حتي فرزندان نامشروع , شخصا هيچ گناهي ندارند و درهاي سعادت به روي آنان گشوده است , هر چند زمينه تربيتي دشواري دارند .

خلود در جهنم وعدالت خداوند

آيا منظور قرآن از «خالدين» اين است که فرد گناهکار تا ابد در جهنم و فرد درستکار در بهشت مي مانند؟ آيا اين با عدالت خداوند سازگار است؟

گناهكارانى كه در قيامت به عذاب الهى گرفتار مى‏شوند، پس از مدت زمانى معين عذاب آنها پايان يافته و يا ازطريق شفاعت بخشيده مى‏شوند.

عدل الهي و عمر كوتاه

آيا اينكه خدا عمر كسي را كوتاه و ديگري را بلند يكي را سالم و ديگري را بيمار آفريده جانب عدالت را رعايت كرده است؟

درباره‏ علت تفاوت‏ها در ميان افراد بشر و نيز پيدايش انسانهاى ناقص الخلقه و ارتباط آن با خداوند، بايد به نكات زير توجه كنيد:

تفاوت انسان ها در قیامت و عدالت خدا

جايگاه افراد سفيه و ديوانه و نيز كودكان در قيامت چگونه است؟ اين موضوع چگونه با عدل خداوند سازگار است ؟ زيرا آنان در دنيا به سبب محروميتهاي ذاتي نتوانسته اند به كمال خداوندي برسند و در قيامت نيز رضوان الهي را دركي نخواهند كرد؟

جهت پاسخ به اين پرسش اساسي لازم است به چند نكته توجه شايان گردد:
1. تفاوت استعدادها و قابليت ها ميان موجودات و انسان ها اجتناب ناپذير است و از نشانه هاي حكمت و عدالت خداست. زيرا اگر قرار بود همه انسان ها داراي يك نوع استعداد و قابليت بودند نظام جهان استوار نمي شد و زيبايي ها و زشتي ها نمايان نمي شد.
2. تفاوت انسان ها و موجودات در بهره گيري از استعدادها و امكانات به سه عامل بستگي دارد:
الف. عوامل وراثتي و ژنتيكي
ب. عوامل محيطي
ج. اختيار و تلاش آدمي
و تأثيرگذاري اين عوامل مطابق استواري نظام جهان است و اين همان حكمت خداست.