عدل الهی

حكما و عدل الهي

نظر حكماي الهي در مورد «عدل خداوند» چيست؟

حكما معتقدند كه هيچ موجودي «بر خدا» حقي پيدا نمي‏كند كه دادن آن حق «انجام وظيفه» و «اداء دين» شمرده شود و خداوند از آن جهت عادل شمرده شود كه بدقت تمام ، وظائف خود را در برابر ديگران انجام مي‏دهد، عدل خداوند عين فضل و عين جود او است؛ يعني عدل خداوند عبارت است از اينكه خداوند فضلش را از هيچ موجودي در هر حدي كه امكان تفضّل براي آن موجود باشد، دريغ نمي‏دارد.
مجموعه آثار شهيد مطهري ج1 – عدل الهي، شهيد مطهري

عدالت در هدایت

کسانی که به امامان و معصومین ما دسترسی ندارند به هر دلیل (از جمله عدم شناخت) و این که ما به ایشان دسترسی داریم و از عنایات آنها بهرمند می شویم آیا عدالت رعایت شده است؟


در ابتدا بايد دانست كه امامان و معصومين(ع) داراي دو نوع ولايت اند: يكي ولايت تكويني كه همان واسطه فيض بودن آنهاست بدين معنا كه چون آنها انسانها و موجودهايي با ظرفيت بالايي اند مي توانند فيض و عنايات الهي را به طور مستقيم دريافت كنند و به غير خود كه ظرفيت چنين پذيرشي را ندارند برسانند، همچون جريان برقي كه وسايل برقي خانگي قادر نيستند آن را مستقيما از منبع توليد كننده برق دريافت كنند و براي دريافت آن نيازمند يكسري واسطه ها و كاهنده ها هستند.
امامان نيز در عالم وجود چنين نقشي را دارند و اين هم نه به خاطر نقصي بر دامان كبريايي خداوند است بلكه به خاطر ضعفي است كه در مخلوقات است و در واقع ع