توحید

جواز دو خدايي

اگر دو خدا داشتيم و هر يك سرزميني جدا را اداره مي كردند، چه اشكالي داشت؟

آري اين فرض درباره دو پادشاه فرضي صادق است، لكن در مورد خداوند فرض نادرستي است چرا؟ براي اين كه ما خدايي را مي‏پرستيم كه در وجود و كمالات وجودي مثل علم و قدرت و اراده و حيات و امثال آن نامحدود و مطلق باشد و حيطه وجودي‏اش جايي براي غير و شريك باقي نگذاشته باشد، ما به چنين موجودي واجب‏الوجود مي‏گوييم و خالق هستي. اما در صورت تحقق دو خداوند كه هر كدام سرزميني را اداره مي‏نمايند مسلماً وجود هر يك از آن‏ها تا مرز حكومت ديگري بيشتر ادامه نمي‏يابد و وجود هر كدام مانع وجود ديگري است. از اين رو هر دو محدود مي‏شوند چرا؟

توحيد در قرآن

توحيد خداوند را با آيات اثبات کنيد.

2

توحید را نمی توان با دلیل نقلی (آیه و روایت) اثبات نمود. چرا که تا توحید اثبات نشده اساساً نوبت به نبوّت و قرآن نمی رسد. لذا اثبات توحید با نقل شرعی ، مستلزم دور می باشد. البته در آیات و روایات براهین عقلی متعدّدی در باب توحید موجودند که می توان به آنها تمسّک جست ؛ لکن نه از آن جهت که آیه و روایت می باشند ؛ بلکه از آن جهت که برهان عقلی هستند. ذیلاً به چند نمونه از این براهین قرآنی اشاره می کنیم

اثبات يگانگي خدا

چگونه مي شود اثبات کرد که خدا يکي است و چرا دو تا نيست؟ لطفا توضيح دهيد. چگونه مي توان اثبات کرد که واجب الوجود يکي است؟

اثبات توحيد خداوند:
در باب اثبات يگانگى خداوند، دلايل گوناگونى ذكر شده است كه در اين اختصار نمى‏توان همه آنها را شمارش و تبيين كرد؛ از اين رو تنها به تحليل و تشريح يك دليل بسنده مى‏كنيم. فهم اين برهان، نيازمند توجّه به دو مقدمه است:

آفريدن خداي دوم

آيا خدا موجودي مانند خود را مي تواند خلق كند؟

با توجه به معنى «قدرت» پاسخ به اين پرسش روشن مى‏شود. قدرت عبارت است از مبدئيت فاعل مختار براى كارى كه انجام آن ذاتا ممكن است. هر قدر فاعل از نظر مرتبه وجودى، كاملتر باشد، داراى قدرت بيشترى خواهد بود و طبعاً موجودى كه داراى كمال بى‏نهايت باشد، قدرتش نامحدود خواهد بود يعني هر عمل ي كه ذاتا امكان تحقق دارد و به اصطلاح داراي استحاله ذاتي نيست از او بر آمدني است.

دلايل يگانگي خداوند

دلايل يگانگي خداوند چيست؟

در باب اثبات يگانگى خداوند، دلايل گوناگونى ذكر شده است كه در اين اختصار نمى‏توان همه آنها را شمارش و تبيين كرد؛ از اين رو تنها به تحليل و تشريح يك دليل بسنده مى‏كنيم. فهم اين برهان، نيازمند توجّه به دو مقدمه است: