توحید

اعتقاد اسلام و زرتشت به توحید

آيا اعتقاد زرتشت با اسلام در باب توحيد تا چه اندازه مطابقت دارد

آنچه در اين مكتوب وجود دارد، بر توحيد در خالقيت «زمين، آسمان، انسان و شادي» دلالت مي‏كند و به معناي توحيد كامل نيست. بنابراين نسبت به توحيد تام ساكت است. از اين رو مي‏توان گفت: چيزي برخلاف عقايد اسلامي در آن وجود ندارد؛ زيرا اسلام نيز در اين مورد، قائل به توحيد است؛ اما توحيد در اسلام، معناي كامل‏تري دارد كه دراين كتيبه يافت نمي‏شود. آنچه در اسلام است، توحيد ذاتي و توحيد كامل در خالقيت است. اسلام با هرگونه ثنويتي در ذات و خالقيت مخالفت دارد؛ ليكن در انديشه زرتشتي، برخي قائل به تعدد ذات واجب بودند، و برخي نيز معتقد به توحيد ذاتي و ثنويت در خالقيت خير و شر مي‏باشند.

اثبات وحدانيت خدا

دليل واحد بودن خدا چيست؟

اثبات يگانگى خدا
برهان فهم اين برهان، نيازمند توجّه به دو مقدمه است:
توحيد يعني: «اعتقاد به وحدانيت و يگانگي خداوند در ذات , صفات و افعال خويش , و عمل كردن بر اساس اين اعتقاد» اين تعريف شامل توحيد نظري - كه در مقام اعتقاد است - و توحيد عملي - كه در مقام عمل است - مي شود. توحيد نظري نيز طبق اين تعريف به توحيد در ذات , توحيد در صفات و توحيد در افعال تقسيم مي شود.
توحيد در ذات : يعني اولا" ذات خداوند يكتا است و هيچ مثل و مانندي ندارد, ثانيا": ذات او بسيط است و هيچ گونه تركيبي در آن راه ندارد.

تعدد واجب الوجود

در رابطه با دلائل توحيد (مسأله اثبات يکتائي خدا، نه مسأله اثبات وجود خدا) براهيني ذکر شده است. آيا اين براهين عقلي را همه عقلا قبول دارند. يعني آيا گروهي در سطح جهان وجود دارند که قائل به وجود خدا باشند ولي دلائل عقلي ديگري براي رد مسأله وحدانيت خدا ذکر بکنند و قائل به وجود چند واجب الوجود باشند.

اعتقاد به خداوند در واقع به نيروي ماورائي براي آفرينش جهان در مقابل الحاد و ماده گرايي قرار دارد. ملحدين و ماده گرايان براي عالم، خالق پديد آورنده اي در نظر نمي گيرند و بر اين باورند که هر چه هست ماده و امور مادي است. و آغاز جهان را به ماده هاي نخستين نسبت مي دهند که منشا عالم اند و فراتر از اين عقيده نمي روند. در مقابل اين ها انسان هايي قرار دارند که به امور ماورائي عقيده دارند، و آن امور را در آفرينش و تدبير اين عالم موثري دانند. اما بحث حاضر اين است که آيا آنان همگي به يگانگي و توحيد خداوند باوردارند؟ آيا دلائل عقلي که بر يگانگي خداوند آورده شده است را قبول دارند؟

علت بطلان تثليث

چرا تثليث درست نيست؟

قطعا" مسيحيت اصيل (دين حضرت عيسي (ع ) ديني توحيدي است و از شرك و تثليث مبرا است ; مسيحيت به جاي مانده - چه قبل از اسلام و چه پس از آن - آلوده به انديشه تثليث بوده است . مسيحيت , از يك سو خداوند را واحد مي داند و از سوي ديگر, براي ذات او سه ((اقنوم )) (جلوه وجود) قائل است : 1- خداي پدر, كه خالق جهان است , 2- خداي پسر, كه همان مسيح است , 3- خداي روح القدس , كه خداي فعال است و در دل هاي بندگان حيات مي دمد. مسيحيت پس از اسلام , سعي كرده است خود را از شرك و تثليث پاك و پيراسته معرفي كند و براي سه گانگي - در عين يگانگي خدا - توجيهاتي بياورد. اما اين توجيهات هرگز شرك را از عقايد آنان نزدوده است .

بطلان تثليث-ابطال تثليث

چند دليل برای رد تثليث بياوريد؟

در كتاب عهد جديد نصّى كه بر تثليث دلالت كند، وجود ندارد و عباراتى نظير »پدر و پسر و روح القدس«(1) كه در انجيل متى آمده است نيز دلالت روشنى بر آن ندارد.
يافت نشدن نصّى بر تثليث در عهد جديد برخى جاهلان را تحريك كرد تا آن كتاب بشر ساخته را تحريف كنند و تثليث را در آن جا دهند. آنان نتوانستند براى اين اناجيل كه محتويات معروفى داشتند، دستبرد بزنند؛ از اين رو، به سراغ رساله اول يوحنا (8-7 : 5) رفتند و متنى را مبنى بر وحدت »پدر«، »كلمه« و »روح‏القدس« به آنجا افزودند. با بررسى نسخه‏هاى خطى واجد و فاقد اين عبارت، معلوم مى‏شود كه عبارت مذكور تنها در برخى از نسخه‏هاى خطى متأخر يافت مى‏شود.(2)