توحید

یگانگی خداوند

لطفا يگانگى خداوند را براى من اثبات كنيد؛ وجود خداوند براى من مسلّم است؟

ahad.jpg
اثبات يگانگى خدا:
در باب اثبات يگانگى خداوند، دلايل گوناگونى ذكر شده است كه در اين اختصار نمى توان همه آنها را شمارش و تبيين كرد؛ از اين رو تنها به تحليل و تشريح يك دليل بسنده مى كنيم. فهم اين برهان، نيازمند توجّه به دو مقدمه است:

راه توحيد

انسان چگونه مى‏تواند همه چيز را خدايى ببيندو به توحيد افعالى برسد؟ آيا گناهان گذشته در رسيدن به اين مقام تأثير دارد؟

يكم. بر اساس پاره‏اى از اشارات سالكان، «معرفت به خداوند متعال» شش مرتبه دارد كه عالى‏ترين آن «معرفت فناى در حقّ» است. امّا قبل از آن، «معرفت ديدار حقّ» است. سالك در اين مرتبه خود حق را مشاهده مى‏كند و در پرتو حقّ، ماسوى اللَّه را نظاره‏گر است. اين معرفت خود به سه نوع تقسيم مى‏شود:
1. شهود توحيد افعال،
2. شهود توحيد صفات،
3. شهود توحيد ذات،
در مرتبه «شهود توحيد افعال»، سالك در مراتب سير، به مقامى مى‏رسد كه هر فعلى را از حق مى‏بيند و افعال سالك در فعل حق محو و فانى مى‏شود.

يگانگى خداوند

لطفاً يگانگى خداوند را براى من اثبات كنيد؛ وجود خداوند براى من‏مسلّم است؟ اثبات يگانگى خدا

در باب اثبات يگانگى خداوند، دلايل گوناگونى ذكر شده است كه در اين اختصار نمى‏توان همه آنها را شمارش و تبيين كرد؛ از اين رو تنها به تحليل و تشريح يك دليل بسنده مى‏كنيم. فهم اين برهان، نيازمند توجّه به دو مقدمه است:

پذیرفتن مراتب توحيد

در مورد قبول كردن اصول دين، آيا مراتب توحيد را هم بايد خود انسان دريابد يا بايد آن را به صورت كلى بپذيرد و مراتب آن و جهان‏بينى توحيدى را از روى آيات قرآن قبول كند؟

از ديدگاه قرآن، تا يك حدّ خاص بايد توحيد را پذيرفت تا يكتا پرستى بر آدمى صادق باشد، ولى از آن به بعد شرط لازم نيست؛ هر چند رسيدن به آنها و دريافت آنها، بسيار خوب و مطلوب است. حدى كه دريافت و درك آن براى يكتا پرست بودن ضرورى است، عبارت است از اينكه آدمى:
1. واجب الوجود را منحصر به خداوند بداند؛
2. تنها او را خالق و آفريدگار بشناسد؛
3. معتقد باشد همان‏گونه كه جهان در آفرينش نيازى به غير خداوند ندارد، تدبير و اداره و ربوبيّت تكوينى جهان نيز منحصر به او است؛
4. بداند جز خدا حق فرمان دادن و قانون وضع كردن را ندارد؛
5. معتقد باشد كسى جز اللَّه سزاوار پرستش نيست.

بطلان تثليث

در مورد تثليث مسيحي و دلايل آن ها بر اثبات و دلايل ما بر رد آن توضيح دهيد.

قطعا" مسيحيت اصيل (دين حضرت عيسي (ع ) ديني توحيدي است و از شرك و تثليث مبرا است ; مسيحيت به جاي مانده - چه قبل از اسلام و چه پس از آن - آلوده به انديشه تثليث بوده است . مسيحيت , از يك سو خداوند را واحد مي داند و از سوي ديگر, براي ذات او سه »اقنوم « (جلوه وجود) قائل است : 1- خداي پدر, كه خالق جهان است , 2- خداي پسر, كه همان مسيح است , 3- خداي روح القدس , كه خداي فعال است و در دل هاي بندگان حيات مي دمد. مسيحيت پس از اسلام , سعي كرده است خود را از شرك و تثليث پاك و پيراسته معرفي كند و براي سه گانگي - در عين يگانگي خدا - توجيهاتي بياورد. اما اين توجيهات هرگز شرك را از عقايد آنان نزدوده است .