براهین اثبات خدا شناسی

اثبات خدا

با عقل چگونه مي توان خداوند را اثبات کرد؟

شناخت خداوند مبتني بر تصور صحيح از او است. خداي متعال متن وجود و حيات و قدرت ساري و جاري در تمام هستي است. هيچ ذره اي در جهان هستي نيست كه در باطن و ظاهر آن خداي متعال با وجود، حيات و قدرت و علم و ساير صفات خويش حضور و ظهور نداشته باشد. تمامي پديده هاي جهان، ظهور صفات خداوندي هستند و شما مي توانيد از پس هر پديده و صفت كمالي كه در هستي مشاهده مي كنيد، ذات وجود و خداي متعال را مشاهده نماييد، خداوند، يعني منبع وجود، حيات، علم، قدرت و ساير كمالاتي كه در طبيعت و تمام هستي ظهور و نمود دارد.

سيره حضرت ابراهيم(ع) در اثبات خدا

حضرت ابراهیم(ع) چگونه قومش را به وجود خدایی یگانه توجیه کرد با اینکه آنها خدا را نمی دیدند؟

خداوند جسم نيست كه قابل ديدن باشد و انسان چيزي را مي بيند كه در جهت و مكان خاص قرار داشته باشد و داراي جسم باشد و خداوند نه در مكان خاص قرار دارد، و نه در جهت خاص و نه داراي جسم است.
با توجه به نكته فوق حضرت ابراهيم استدلال هاي متعددي براي هدايت قوم خود اقامه كرده كه به اهم آنها به اختصار اشاره مي شود:
الف.

اثبات خدا در قرآن و روايات

دليلهايي كه در قرآن و احاديث براي اثبات وجود خدا آمده، چيست؟

دلائل عقلی زیادی در قرآن و روایات برای اثبات وجود خدا اقامه شده که ذکر همه ی آنها مستلزم نگارش کتابی مستقّل است لذا در این نامه تنها به چند نمونه اشاره می شود. البته اکثر این براهین که در ضمن آیات و احادیث آمده اند نیاز به تفسیر و استخراج دارند. لکن در ضمن این نامه مجال استخراج آنها نیست. لذا مواردی را که محتاج به تفسیر می دانید به صورت تکی و در ضمن سوالات جداگانه برای ما ارسال نمایید تا به مرور تفسیر شوند.
1. « يَا رَبِّ بِكَ عَرَفْتُكَ وَ أَنْتَ دَلِيلِي وَ لَوْ لَا أَنْتَ مَا دَرَيْتُ مَنْ أَنْت.

شك در وجود خدا

شك در مورد وجود خدا كفر است؟ دو روز است به اين حالت دچارشده ام، چكاركنم؟ برايم دعا كنيد.

در مورد شک هاي گذران نگران نباشيد . شک گذرگاه يقين است , ولي نبايد در آن متوقف ماند. از طرف ديگر با گسترش مطالعات ديني و انس و ارتباط قلبي با خدا بتدريج اين حالت زايل مي شود. همين که شما ازاين عارضه نگران و در پي خلاصي از آنيد نشانگراين است که در عمق جان وجود خدا را باور داريد و براي آن اهميت والايي قائل هستيد ، از همين رو اينگونه خلجانات ذهني برايتان آزار دهنده و نگران کننده مي نمايد .

اثبات خدا

وجود خدا را چگونه مي شود اثبات کرد؟

در رابطه با اثبات وجود خداوند دلايل متعددى اقامه شده كه برخى وجدانى (مانند برهان فطرت) برخى علمى (مانند برهان نظم) و برخى عقلى و فلسفى است (مانند برهان محرك اول ارسطو، برهان وجوب و امكان، برهان وسط و طرف، براهين استحاله تسلسل، علل هستى بخش، برهان مشروطيت و اطلاق فارابى، قاعده الشى‏ء ما لم يجب لم يوجد از خواجه نصيرالدين طوسى، برهان صديقين صدرايى و...). هر يك از براهين مذكور مبتنى بر مبانى و مبادى عقلى و فلسفى ويژه‏اى است كه طبيعتا در يك نامه مجال پرداختن به هيچ يك از آنان نيست.