براهین اثبات خدا شناسی

اثبات خدا غیر از برهان علیت

آيا دلايل عقلي محكمي براي اثبات خدا وجود دارد? چون من فكر مي كنم برهان عليت جوابگو نيست. چون مي گوييم هر چيزي علتي دارد پس علت جهان خداوند است ولي چطور مي گوييم كه خدا خود علتي ندارد.

اينكه گفته شده است هر چيز و هر كسى خالق و علت پديد آورنده‏اى دارد صحيح است ولى بايد ملاحظه و دقت كرد كه آيا اين قاعده بدون ملاك است يا با ملاك؟ و از سوى ديگر آيا خداوند متعال اين ملاك را دارد تا شامل اين قاعده گردد يا خير؟

پیشرفت علم ونفی خدا

ما در تاريخ شاهد آن هستيم كه هميشه اتفاقات مبهم به موجودي فرا انساني نسبت داده شده مثلا مردم از ترس به بتها يا ... پناه برده اند اما با پيشرفت علم كم كم محدوده آن موجود كوچكتر مي شد(به علت كشف علل وقايع يا كشف دروغين بودن آنها به طور مثال بتها) در حال حاضر شاهد آن هستيم كه آنقدر علم پيشرفت كرد تا موجود فرا انساني به يك موجود انتزاعي تبديل گشت. حال از كجا بدانيم با از بين رفتن تدريجي جهل اين خدايي كه ما مي شناسيم هم عقب نشيني نكند؟ از كجا بدانيم اين خدا مطلق است؟

در پاسخ به اين پرسش به نكاتي اشاره مي شود:
1. در اين پرسش مفروضاتي وجود دارد كه مدعاهاي بدون دليل است. از جمله اين كه:
الف. «هميشه اتفاقات مبهم به موجودي فرا انساني نسبت داده شده»
ب. «مردم از ترس به بت ها و ... پناه برده اند»
ج. «در حال حاضر شاهد ان هستيم كه آن قدر علم پيشرفت كرد تا موجود فراانساني به يك موجود انتزاعي تبديل گشت»

اثبات خدا در قران

ّآيا در قرآن بر وجود خدا استدلال شده است؟

در مورد اينكه آيا در قرآن كريم براي اثبات وجود خدا استدلال شده است يا نه؟ دو رويكرد متفاوت وجود دارد:
1. رويكردي كه به طور قاطع از استدلال بر وجود خداوند در قرآن، دفاع مي كند و مي گويد خداوند در مواضع مختلف از قرآن، بر وجود خود، دليل اقامه كرده است.(نگا: خدا از ديدگاه شهيد سيد محمد بهشتي، ص 41، انتشارات بقعه، تهران).

چگونگی اثبات خدا

چگونه وجود خدا را اثبات كنيم؟

فلاسفه و متكلمان دلايل و راههاى متعددى را درباره خداشناسى و اثبات وجود حق تعالى اقامه كرده‏اند كه به طور اختصار به برهانهاى عقلى، شبه علمى و فطرت تقسيم مى‏شوند. دليل اينكه اين بزرگان دلايل متعددى اقامه كرده‏اند، اين است كه هر كس با توجه به خصوصيات فردى و اجتماعى و علمى خود، با برخى دلايل زودتر به يقين مى‏رسند. براى برخى دلايل علمى يقين‏آور است، كه براى برخى دلايل عقلى و براى برخى راه دل و فطرت يقين‏آور است. اما اصل كلى در تمام دلايل و براهين اين است كه آنها تنبيهاتى در جهت توجه به امرى روشن و بديهى هستند.

اثبات خدا براي يك فرد كافر

چگونه خدا را براي يك فرد كافر اثبات كنيم؟

برهان وجوب و امكان‏ ( The Argument from Contingency)
يكى از براهين پرآوازه و استوار فلسفى بر وجود خدا برهان وجوب و امكان است. اين برهان از حكيمان مسلمان برآمد و در ميان آنان باليد، سپس به فلسفه غرب راه يافت و سومين دليل از براهين پنجگانه كيهانشناختى شد كه «توماس آكويناس»(1) در «خلاصة الكلام»(2) گردآورده است.