اسماء و صفات الهی

صفات فعليه

صفات فعليه خدا را اثبات بفرماييد؟

معمولاً اوصاف خداوند را به دو بخش تقسيم مى‏كنند: صفات ذات و صفات فعل.
صفات ذات را به دو بخش تقسيم كرده‏اند: صفات جمال و صفات جلال.
منظور از صفات جمال، صفاتى است كه براى خداوند ثابت است (صفات ثبوتيه نيز مى‏گويند) مانند: علم، قدرت و ازليت، ابديت و منظور از صفات جلال، صفاتى است كه از خداوند نفى مى‏شود مانند: جهل، عجز، جسمانيت و... و به اين صفات، صفات سلبيه نيز گفته مى‏شود.
منظور از صفات فعل، صفاتى است كه به افعال خداوند بستگى دارد، يعنى قبل از آن كه آن فعل از او صادر شود آن وصف بر او اطلاق نمى‏گردد و بعد از صدور آن فعل توصيف به آن وصف مى‏شود مانند خالق، رازق، محيى، مميت.

صفات ذاتي نفسي و اضافي

صفات نفسي و صفات اضافي خداوند را که جزء صفات ثبوتي خدا هستند را توضيح دهيد.

صفات ذاتي نفسي صفاتي هستند که هيچ طرف تعلقي غير از ذات حق در مورد آنها ملحوظ نيست مانند حيات الهي که غير از ذات احديت هيچ طرف تعلقي برايش قابل تصور نيست. اما اوصاف ذاتي اضافي آن دسته از اوصاف ذاتيه الهي هستند که براي آنها طرف تعلقي غير از ذات حق قابل تصور است مانند قادريت و عالميت . زيرا علم و قدرت اگر چه وصف ذاتي حقند اما طرف تعلق دارند يعني خدا قادر و عالم به همه ممکنات و مخلوقات است.

فرق احد و واحد

چرا خداوند احد است و واحد نيست؟

احديت و واحديت ذات الهي:
توحيد مراحل و مراتبي دارد كه مؤمن تا همه اين مراحل و مراتب را طي نكند، ايمان و بينش توحيدي او، اثر خود را در زندگي فردي و شخصي او نخواهد داشت.
يكي از مراتب، توحيد ذاتي است به اين معنا كه خدا يگانه است و دوئي بردار و تعددپذير نيست، هر گونه كثرت و تركيب را از ذات باري تعالي را نفي كنيم، هم نفي تعدد و كثرت برون ذاتي را كه در برابر شرك صريح و اعتقاد به چند خدايي است،هم نفي و تعدد درون ذاتي را، كه در زبان فلسفي به اين نوع شناخت خدا، توحيد واجب الوجود گفته ميشود. و معنا و مقصود از آن اين است كه خداوند در ذاتش واحد و متعالي است، چيزي با او مشاركت دارد و نه مشابهت.

شك در صفات خدا

در صفات خدا شك دارم؟

[كامل از كد35113]در این مورد بهتر است سوال خود را به صورت جزئی و تفصیلی بنویسید. در عین حال
فلاسفه و متكلمان، براى اثبات صفات كمالى خداوند، دلايلى را ذكر كرده‏اند؛ اين دلايل از دو راه ممكن است: 1. از راه مخلوقات كه آينه صفات الهى‏اند؛ 2. از راه ذات حق تعالى.
راه اول:

اثبات صفات سلبيه خداوند

صفات سلبيه خدا (نفي جسماني بودن، نفي جايگيري در زمان و مكان، نفي تحرك، تحول و تكامل، نفي تركيب بودن و ...) را اثبات بفرماييد؟

معمولاً اوصاف خداوند را به دو بخش تقسيم مى‏كنند: صفات ذات و صفات فعل. صفات ذات را به دو بخش تقسيم كرده‏اند: صفات جمال و صفات جلال. منظور از صفات جمال، صفاتى است كه براى خداوند ثابت است (صفات ثبوتيه نيز مى‏گويند) مانند: علم، قدرت و ازليت، ابديت ؛ و منظور از صفات جلال، صفاتى است كه از خداوند نفى مى‏شود مانند: جهل، عجز، جسمانيت و... و به اين صفات، صفات سلبيه نيز گفته مى‏شود.