اسماء و صفات الهی

قدرت خدا بر محال

آيا خدا مي تواند موجودي مانند خود بسازد اگر بتواند وجود شريک براي خدا محال نخواهد بود اگر نتواند خدا بر همه چيز قادر نخواهد بود اگر مي گوييد محال عقلي است مي گويم چگونه آمدن شتر از کوه، نصف شدن دريا با عصا محال عقلي نبود؟

آيا خدا مي تواند موجودي مانند خود را بيافريند؟
1. خدا يعني خالق و غير مخلوق. پس معني اين جمله كه: آيا خدا مي تواند عين خود را خلق كند؟ اين است كه آيا خدا مي تواند موجودي خلق كند كه مخلوق نباشد. روشن است كه اين جمله داراي تناقض دروني است چون موجودي را كه خلق كند مخلوق خواهد بود و معني ندارد كه موجودي هم مخلوق باشد هم مخلوق نباشد.
2. اگر خدا مثل خود را بيافريند يا عين خودش خواهد شد و منطبق بر خود خواهد شد يا عين خودش نخواهد شد اگر عين خودش باشد كه مي شود خودش و ديگر دومي نخواهد بود و اگر عين خودش نباشد در آن صورت خدا نخواهد بود.
3. خدا وجود صرف است و صرف الشيء دومي بردار نيست.
4.

معناي شهيد

یکی از صفات الهی "شهید" است ، در مورد آن توضیحاتی می خواستم.

«شهيد» از ماده «شهود و شهادت» به گفته «مقائيس اللغه» در اصل به معني «حضور» و «آگاهي» و «اعلام» است، و به هنگام شهادت دادن هم «علم» لازم است هم «حضور»، و هم «اعلام».

نور بودن خدا

در قرآن گفته شده موسي در کوه طور خدا را به صورت نور ديد. در تورات هم گفته شده موسي نشيمن گاه خدا را ديد و خدا به صورت رو در رو با صوت خود با موسي سخن گفت. آيا نور از خواص ماده نيست؟ آيا صوت براي بوجود آمدن و انتقال نياز به محيط مادي ندارد؟

اینکه در توارت فعلی چه گفته برای ما مهمّ نیست ؛ چون ما تورات را کتابی تحریف شده می دانیم و برای آن حجّیّتی قائل نیستیم.

صفات الهي (معافي، مهيمن، جبار، مصور، حليم )

در مورد صفات معافي، مهيمن، جبار، مصور، حليم خدا توضيح دهيد.

پرسشگر گرامي از اين که به دنبال شناخت صفات الهي و افزايش اطلاعات خود در اين زمينه هستيد، بسيار جاي خوشحالي است.

قدرت بر محال

آيا خداوند مي تواند سنگي بيافريند كه خود نتواند بلندش كند؟

براي پاسخ خوب است نخست از شما يك سؤال بديهي بپرسيم؛ آيا مي شود به يك پرفسور رياضي گفت: اگر رياضي دان قوي هستي طوري محاسبه كن كه [7 = 2 * 2] شود!! در اين صورت آيا صحيح است به او نسبت عدم توانايي بدهيم؟! براي توضيح بيشتر توجه شما را به مطلب زير جلب مي كنيم. ابتدا لازم است تعريف قدرت مشخص شود. قدرت يعنى «توانايي فاعل مختار براى كارى كه ممكن است از او سر بزند» پس قدرت مربوط به فاعل است و فاعل به حيثى است كه فعلى را كه ممكن است انجام شود مى‏تواند انجام بدهد و مى‏تواند انجام ندهد، اما متعلق قدرت چيست؟ آيا هر چيزى متعلق قدرت است؟