اسماء و صفات الهی

صفات سلبیه

صفات سلبیه چه نوع صفاتی اند ؟ توضیح دهید.

پاسخ: هرگونه صفتی را که دلالت برنفی نقص از ذات الهی کند ، صفت سلبیه گویند. مانند لیس بجاهل ، لیس کمثله شیء ، لیس بجوهر و ... .
به بیانی صفات سلبیه، سلب نقائص و اعدام از ذات الهی است نه اینکه سلب کمالی از کمالات از ذات الهی صورت گیرد . زیرا حضرت حق تعالی ، مبدا کل کمالات وجودی است لذا تمام کمالات را به نحو اعلی واشرف دارا است بلکه همه کمالات را به نحو وجوب و ضرورت واجد می باشد.

تفاوت انسان و خدا

درباره نفي شباهت انسان و خدا يکسري اطلاعات مي خواستم. هر جا رفتم چيزي در اين مورد پيدا نکردم. زمينه تحقيق درسيم مي باشد که دغدغه فکري نيز شد که چرا هيچ جا در اين زمينه موضوعي يافت نمي شود با وجود اينکه انسان از روح خداست؟

تفاوت هاي بنياديني که ميان خدا و انسان است اين است که او واجب الوجود، کمال ذاتي و مطلق، ازلي و ابدي، کاملا فرا جسماني و غير مرکب، علم مطلق، قدرت مطلق، و حيات و اختيار مطلق است ولي انسان ممکن الوجود، داراي کمالات افاضي و محدود، مرکب از جسم و روح است. انسان ظهور است و خدا ذات هستي, ولي در مورد شباهت به خداوند به مطالبي وجود دارد كه مي توان به آنها پرداخت.

مكان و زمان خدا

به چه دليل خدا مکان و زماني ندارد ؟

زيرا مكان و زمان داشتن از خواص جسم است ، و مكان براي چيزي تصور مي شود كه داراي حجم وامتداد باشد و نيز هر چيز زمان داري از نظر امتداد و عمر زمان ، قابل تجزيه مي باشد و اين نيز نوعي امتداد و تركيب از اجزاء بالقوه بشمار مي رود پس نمي توان براي خداي متعال زمان و مكان در نظر گرفت و هيچ موجود زماندار و مكان داري واجب الوجود نخواهد بود .
آموزش عقايد،آيت الله مصباح يزدي

خدا و مكان

خدا كجاست؟

خداوند آفريننده مكان است و همانند «نور محض» نيازي به مكان ندارد بلكه پيدايي همه چيز در پرتو روشنايي و تجلي اوست و همانند «روح» تدبير همه سلول هاي بدن و فعاليت هاي بدن به عهده اوست بدون اينكه جايي از بدن را اشغال كند اما نه جدا از جهان است و نه آميخته با جهان است و همچنان كه انسان در شناخت روح و اسرار آن عاجز است و از درك ذات حق نيز عقل آدمي عاجز است و تنها بايد به آثار و صفات خداوند فكر كند معرفت پيدا كند. و تنها بايد از طريق محبت و قلب او را بيابد كه وصف ناشدني است. براي توضيح بيشتر توجه شما را به متن زير جلب مي كنيم:

مادي نبودن خدا

چرا خدا مادي نيست؟

خداوند موجودي نامتناهي و بي نياز است. او موجودي هستي دهنده است و تنها علت ايجاد كننده مخلوقات مي باشد. وجودي است كه هيچ گونه نيستي و عدمي در او راه ندارد. از هر گونه عيب و نقصي مبراست چرا كه اگر نيازمند باشد ديگر نمي تواند خالق و آفريدگار مطلق باشد و بايد بخاطر همان نقصش به غير خود محتاج باشد.
ويژگي اصلي جسم و ماده محدود بودن است، چيزي که خداوند از آن مبراست. هر چيزي که نشان نقص و نياز باشد از خداوند سلب مي شود ، و جسم و جسماني بودن نيز چنين است از اين رو بايد از خداوند سلب گردد.