اسماء و صفات الهی

تنهايي خداوند

چرا خداوند هميشه تنهاست و احتياج به همدم ندارد؟

وحدت و تنهايي خداوند:
بحث تنهايي خداوند که ذات هستي محض و وجود صرف است, با دو صفت واحد و احد و همچنين با بحث توحيد پيوند دارد. اجمالا اينکه براي هستي به وصف احديت که نبود ترکيب و شمول او را در کل هستي مي رساند, تصور دوئيت و خداي ديگر به طور کلي از جهت عقل محال است.
براي روشن شدن اين بحث به معناي واژگان واحد, احد و توحيد اشاره مي کنيم.
1. درباره چگونگي وجود خداوند تبارك و تعالي، هر دو واژه «واحد» و «احد» در قرآن كريم، به كار رفته است كه، اخلاص، آيه 1 و بقره، آيه 163 نمونه هايي از كاربرد مزبور مي باشد.

مكر خداوند

چرا خدا صفت مكر وحيله را به خودش نسبت مي دهد؟

خداوند در قرآن كريم مي فرمايد ومكروامكر الله و الله خير الماكرين
(1) در آيات ديگري نيز نسبت مكر به خداوند داده شده مانند آيه 30 از سوره انفال و آيه 50 از سوره نمل وبعضي آيات ديگر .
‹‹مكر ›› در لغت عرب با آنچه در فارسي امروز از آن مي فهميم تفاوت بسيار دارد در فارسي امروز مكر به نقشه هاي شيطاني و زيان بخش گفته مي شود در حاليكه در ريشه هاي لغت عرب مكر هر نوع چاره انديشي را
ميگويند كه گاهي خوب و گاهي زيان آور است .

ابديت و ازليت خدا

چگونه مي توان ازلي و ابدي بودن خدا را اثبات كرد؟

با توجه به معناي دو اصطلاح واجب الوجود و ممكن الوجود و درك تفاوت ميان آن دو مساله روشن مي گردد. خداوند موجودي است واجب الوجود ؛ بدين معنا كه وجود برايش ضرورت دارد و در واقع عين وجود است و وجود امري ذاتي و غير قابل انفكاك از او است. هيچ جهت و امر عدمي در او راه ندارد ؛ همانطور كه مثلا مي گوييم نمك ذاتا شور است و شوري برايش ضرورت دارد و شور بودن از او غير قابل انفكاك است و هرجا نمك هست حتما شور هم هست. رابطه وجود با خداوند نيز به همين نحو است.
اما در مورد مخلوقات قضيه به گونه اي ديگر است.

مهرباني خدا و انتقام خدا

بنده حقير جواني هستم 22 ساله. من از 15 سالگی بر اثر کنجکاوی و علاقه برای بر آورده شدن دعاهايم کتاب های دينی زيادی از افراد مختلف خواندم. اکنون پس از گذشت 7 سال با خواندن اين همه کتاب های دينی و احاديث و قرآن و دعاهای مختلف در پاسخگويی به سؤالاتم عاجز ماندم و شبهات بسيار زيادی هم برايم پيش آمده که ايمانم را بسيار ضعيف کرده! متأسفانه کسی با سواد و با حوصله که جواب سؤالاتم را منطقی بدهد پيدا نمی کنم شما هم متأسفانه بسيار دير به سؤالاتم پاسخ می دهيد. اکنون به چند تا از شبهاتم اشاره می کنم از شما هم خواهشمندم علاوه بر پاسخگويی به سؤالم اگر کتاب يا کتاب های معتبری در اين زمينه ها موجود است به بنده معرفی کنيد. می گويند خداوند هم مهربان است و هم ذوانتقام. 2 صفت کاملا متناقض چطور جمع می شود؟ کدامش را باور کنيم؟

تناقض و تضاد شروطي دارند که در کتاب منطق به آنها پرداخته شده است. و از جمله آن شروط يکي هم وحدت جهت است- يعني محال است دو متناقض يا در متضاد از يک جهت در يک شيء در زمان واحد جمع شود. ولي جمع شدن دو متناقض يا دو متضاد از دو جهت متفاوت در يک زمان در يک شيء محال نيست. مثال پدر نسبت به فرزند خود محبت دارد. از آن جهت که فرزند اوست. ولي زماني که فرزند کار ناشايستي انجام مي کند يا مثلا در امتحان مدرسه مردود مي شود، پدر عصباني مي شود و حتي ممکن است فرزند خود را کتک بزند. آيا اين پدر در حال کتک زدن بچه اش او را دوست ندارد. او فرزند خود را از آن جهت که فرزند اوست دوست دارد.