هدف از آفرينش جهان

هدف آفرينش جهان

در جهان بيني اسلامي هدف از آفرينش جهان هستي چيست؟

p0716aa.preview.jpg

در رابطه‌ با هدف‌ آفرينش‌ ابتدا بايد ديد مقصود از هدف‌ چيست‌؟ اشتباهي‌ كه‌ معمولا در اين‌ رابطه‌ رخ‌ مي‌دهد قياس‌كردن‌ افعال‌ الهي‌ با كنش‌هاي‌ انساني‌ است‌. هدف‌ در افعال‌ بشري‌ معمولا غايت‌ فاعل‌ است‌؛ يعني‌، كنشگر بر اساس‌ نقص‌ ونيازي‌ كه‌ در خود مي‌يابد فعاليتي‌ را آغاز مي‌كند و هدفش‌ رفع‌ آن‌ نقص‌ و تأمين‌ نياز خويش‌ است‌. اما در مورد افعال‌ الهي‌، هدف‌به‌ اين‌ معنا معقول‌ نيست‌؛ زيرا او كمال‌ مطلق‌ است‌ و او را نقصي‌ نيست‌ تا با انجام‌ چيزي‌، آن‌ نقص‌ را برطرف‌ سازد. در اين‌رابطه‌ گفتني‌ است‌ كه‌ :
1 ـ افعال‌ الهي‌ هدفمند است‌، به‌ اين‌ معنا كه‌ كنش‌هاي‌ او حكيمانه‌ است‌ و غايت‌ افعال‌ او غايات‌ فعل‌ است‌ نه‌ فاعل‌.مقصود از هدف‌ در اين‌ جا سرانجامي‌ است‌ كه‌ آفريده‌هاي‌ او بدان‌ مي‌رسند و آن‌ اتصال‌ به‌ منبع‌ لايزال‌ هستي‌ و فناي‌ در كمال‌مطلق‌ است‌ و به‌ قول‌ مولوي‌: