موجودات نظام هستی

روح جامدات

آيا اشياء داراي روح هستند، آيا خاک کربلا به خاطر خون امام حسين در روز عاشورا در عذاب بود؟

1. تقریباً همه ی فلاسفه اسلامی ، به نوعی به نفس داشتن جمادات معتقدند ؛ لکن این مساله در فلسفه صدرایی (حکمت متعالیه) تفصیل بیشتری یافته و طبق مبانی خاصّ حکمت متعالیه تبیین شده است. البته فلاسفه اسلامی معمولاً کلمه ی روح را در موجودات مادّی غیر انسان به کار نمی برند ؛ امّا در مورد موجودات غیر مادّی مثل ملائکه از این کلمه استفاده می کنند.

موجودات كرات ديگر

آيا موجودات ديگري غير از انسان و جنيان در کرات ديگر وجود دارند؟ زيرا خداوند فرموده که انسان و جن را براي عبادت آفريده است و نام موجود ديگري نيامده است؟

Aseman01.jpg
1. همچون اصل پديده حيات، گوناگوني موجودات نيز موضوعي کاملا شناخته شده نبوده و داراي زواياي تاريک فراواني است. در قرآن کريم تنها به آفرينش انسان و جن و ماده نخستين آنها (الرحمن، 15 - 14، صافات، 11) و نيز تنوع حيات در زمين (لقمان، 10) اشاره شده است.

فطرت موجودات

آيا همه موجودات داراي فطرتند؟

فطرت ، همانند تولي و تبري ، تلطيف شدة گزارش و گرايش تمام موجودات است . گرچه در بحث هاي عادي گفته مي شود موجودات جامد و گياهان ، علم ندارند؛ جماد طبيعت دارد و گياهان نيز داراي طبيعتند ، حيوان داراي غريزه و علم ضعيف است، ولي بر اساس تفكر نهايي و دقيق تر ، نوعي شعور عمومي بر سراسر جهان حاكم است، تمام موجودات تسبيح گوي حق و مسلمان هستند و در برابر خداوند سجده مي كنند و با طوع و رغبت به سوي خدا مي روند، چنان كه از آيات قرآن استفاده مي‏شود. حال اگر تمام موجودات ـ گر چه به صورت ضعيف ـ داراي شعور باشند، پس گرايش هاي آنان نيز عالمانه است.