مراتب نظام هستی

عوالم وجود و عالم ذر

در مورد عالم هاي موجود در جهان و بيشتر در مورد عالم ذر برايم توضيح دهيد؟

عوالم وجود:
جهان هستى داراى عوالم گوناگونى است: عالم اسماى الهى، عالم تجرد، عالم مثال و عالم مادى. ميان عالم مادى و اسماى الهى دو عالم تجرد و مثال وجود دارد. در فلسفه اسلامى - به ويژه در حكمت متعاليه - مستدل شده است كه عوالم هستى با نظام و ترتيب خاصى از ذات حق - كه در مظاهر اسما متجلى است - سرچشمه گرفته است. عوالم وجود از آثار و جلوه‏هاى اسماى الهى‏اند.
نخستين عالم پس از عالم اسماى الهى عالم تجّرد و جبروت است.

رابطه دنيا و آخرت

معناى مزرعه بودن دنيا براى آخرت را توضيح دهيد ؟

بـايد دانست كه سعادت و شقاوت آخرت , تابع رفتارهاي انسان در دنياست و چنان نيست كه براي به دست آوردن نعمتهاي اخروي , بتوان در همان عالم تلاش كرد و كساني كه داراي نيروي بدني يا فـكـري بـيـشتري باشند , بتوانند از نعمتهاي بيشتري بهره مندشوند و يا كساني بتوانند با حيله و نيرنگ از دستاوردهاي ديگران سوء استفاده كنند , بلكه اين عالم , عالم تلكيف و اداء وظيفه و سعي و عـمـل و كـشت و كار است وعالم آخرت , عالم برداشت و درآمد و بدست آوردن محصول پايدار است . چنانكه حضرت علي - عليه السلام - فرموده اند : ان اليوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل .

مقصود از لاهوت وعالم ناسوت

مقصود از لاهوت و ناسوت چيست؟ آيا نامگذاريها، برگرفته از روايات است يا فلاسفه؟


در حکمت اسلامی عالم خلقت به سه عالم کلّی تقسیم می شود که عبارتند از :
1. عالم عقل یا عالم عقول یا عالم مفارقات تامّ یا عالم ارواح یا عالم جبروت یا ... :این عالم از ماده و آثار ماده مثل حرکت ،زمان ، مکان ، کیفیت ، کمّیت و... منزه است ؛ و از حیث وجودی قویترین مرتبه عالم است ؛ و تقدم وجودی بر تمام عوالم خلقت دارد. ــ توجه : تقدم زمانی و مکانی مراد نیست ، چون درعالم عقل ، زمان و مکان معنی ندارد؛ لذا پرسش از« کی و کجا بودن » در مورد این عالم نیز بی معنی است ــ این عالم برتمام عوالم خلقت احاطه ی وجودی داشته و علت آنهاست.