مراتب نظام هستی

عوالم وجود

جبروت، ناسوت، ملكوت و لاهوت به جه معناست؟

در رابطه با عوالم وجود بين فلاسفه و مفسران و عرفا نوعا دو تبيين معروف است:
الف: عوالم را برکل هستي حتي اسما و صفات حق اطلاق مي کنند و قائلند چهار عالم وجود دارد:
1. عالم لاهوت يا عالم اسماء و صفات: که عالم ظهور اسم و صفت خاص و تعيين خاصي از حضرت ذات حق و جلوه اي از جلوات پروردگار به بيان ديگر عالم لاهوت عالمي است که بيانگر کمال ذات حق و تنزه و طهارت او از هر عيب و نقص و شائبه حدود و نيستي ها مي باشد.

هفت آسمان و صعود به آسمان

همان طور که مي دانيد جهان از هفت آسمان تشکيل شده است. لطفا در مورد اين هفت آسمان و ويژگي هاي آنان توضيح بفرماييد. همچنين آيا انسان مي تواند به آن آسمانها برود يا خير؟

آنچه از آيات قرآن استفاده مى‏شود، آن است كه آسمان‏هاى هفت‏گانه، حقيقتى عينى است؛ چرا كه با اوصافى عينى برخى از آنها را توصيف فرموده است؛ مثلاً: «وزينا السماء الدنيا...؛ ما آسمان دنيا را، به وسيله ستارگان تزيين كرديم».
البته چگونگى هفت آسمان، بر كسى معلوم نيست؛ همان‏گونه كه مجهولات ديگرى در مورد آسمان‏ها و فضاى بى‏كران هستى وجود دارد در فضايى كه ابر اخترها (سوپر نواها) در فاصله هيجده ميليارد سال نورى كشف مى‏شود، پى بردن به چگونگى تلفيق آسمان‏ها و پيوند آنها با يكديگر، كارى ساده و در دسترس نيست.
يكى از احتمالات پيرامون آسمان‏هاى هفتگانه مراتب طولى نظام خلقت است.

عوالم وجود

لطفا عوالم را مثل عالم لاهوت و غيره را توضيح دهيد.

در حکمت اسلامی عالم خلقت به سه عالم کلّی تقسیم می شود که عبارتند از :
1. عالم عقل یا عالم عقول یا عالم مفارقات تامّ یا عالم ارواح یا عالم جبروت یا ... :این عالم از ماده و آثار ماده مثل حرکت ،زمان ، مکان ، کیفیت ، کمّیت و... منزه است ؛ و از حیث وجودی قویترین مرتبه عالم است ؛ و تقدم وجودی بر تمام عوالم خلقت دارد. ــ توجه : تقدم زمانی و مکانی مراد نیست ، چون درعالم عقل ، زمان و مکان معنی ندارد؛ لذا پرسش از« کی و کجا بودن » در مورد این عالم نیز بی معنی است ــ این عالم برتمام عوالم خلقت احاطه ی وجودی داشته و علت آنهاست.

عوالم هفت‌گانه

ميشه خواهش کنم در مورد هفت عالم توضيحات مفصلي بدهيد؟

1 آيات و رواياتي كه در مورد آسمانهاي هفتگانه وارد شده اند بسيار زيادند به طوري كه اگر روايات مربوط به آن يكجا جمع شوند كتابي حجيم را تشكيل مي دهند. تفسير اين گونه آيات و روايات نيز كار آساني نيست و اكثر مفسّرين از تفسير شايسته ی اين گونه آيات و روايات فرومانده اند. برخي از مفسّرين معتقدند كه اين آسمانها ، آسمانهای مادّي هستند و هر كدام ، آن را به گونه اي تبیین كرده اند.

عالم امر

عالم امر چيست؟ كي بود؟ كجا بود؟ چه ويژگي هايي داشته؟

مراد از عالم امر، که در مقابل عالم خلق است ـ در اصطلاح حکمای اسلامی ـ عوالم غیر مادی است که آن را عالم مجردات و عالم مفارقات نیز می گویند و آن عبارت است از عالم عقل و عالم مثال.