مراتب نظام هستی

عوالم ناسوت و جبروت

عوالم ناسوت و جبروت چه هستند؟ چه ويژگي هايي دارند؟


در رابطه با عوالم وجود بين فلاسفه و مفسران و عرفا نوعا دو تبيين معروف است:
الف: اینکه عوالم را برکل هستي حتي اسما و صفات حق اطلاق مي کنند و قائلند چهار عالم وجود دارد:
1. عالم لاهوت يا عالم اسماء و صفات: که عالم ظهور اسم و صفت خاص و تعيين خاصي از حضرت ذات حق و جلوه اي از جلوات پروردگار به بيان ديگر عالم لاهوت عالمي است که بيانگر کمال ذات حق و تنزه و طهارت او از هر عيب و نقص و شائبه حدود و نيستي ها مي باشد.

عالم سفلي

عالم سفلي چيست؟ چه ويژگي هايي دارد؟


عالم سفلی یعنی عالم پایین که در مقابل عالم عِلوی است به معنی عالم بالا ؛ و مراد از عالم سفلی همان عالم مادّه است ؛ که با اسامی دیگر چون عالم طبیعت ، عالم ناسوت ، دنیا و... نیز شناخته می شود ؛ و مراد از عالم علوی ، عالم ماوراء طبیعت است که مجرّد و منزّه از مادّه است .

مقصود از لاهوت و عوالم مجرد

لاهوت چيست و كجاست؟ عوالم غيرمادي، قابل رؤيت و تجربه شدن و ... هستند؟ جا و مكان دارند؟ موجوداتي كه در آنها هستند، چگونه اند؟ سر آفرينش اين عوالم چيست؟


1ـ هندسه عالم از ديدگاه حکماي اسلامي
در حکمت متعاليه(مکتب فلسفي ملاصدرا) عالم خلقت به سه عالم کلّی تقسيم می شود که عبارتند از :
1. عالم عقل يا عالم عقول يا عالم مفارقات تامّ يا عالم ارواح يا عالم جبروت يا عالم ملکوت اعلي. اين عالم از ماده و آثار ماده مثل حرکت ،زمان ، مکان ، کيفيت ، کمّيت و... منزه است و از حيث وجودی قويترين مرتبه عالم است و تقدم وجودی بر تمام عوالم خلقت دارد. در اينجا تقدم زمانی و مکانی مراد نيست ، چون درعالم عقل ، زمان و مکان معنی ندارد لذا پرسش از« کی و کجا بودن » در مورد اين عالم نيز بی معنی است. اين عالم برتمام عوالم خلقت احاطه ی وجودی داشته و علت آنهاست.

عوالم وجود

عوالم موجود در هستي چند نوع است و کداميک براي انسان قابل حصول است؟

نخست باید دانست که جز کنه ذات خداوند متعال ، که از دسترس تمام موجودات بیرون می باشد ، شناخت و بلکه احاطه ی وجودی بر همه ی عوالم وجود ، ذاتاً برای انسان ممکن است ؛ لکن در مقام عمل ، تنها عدّه ی معدودی هستند که به مقام انسان کامل نائل شده ، احاطه ی وجودی و علمی بر تمام عوالم پیدا می کنند ؛ که البته خود این احاطه ی کامل نیز دارای مراتب می باشد و چهارده معصوم (ع) در اوج این مرتبه قرار گرفته اند.
ــ عوالم کلّی وجود
در حکمت اسلامی طبق براهین عقلی عالم خلقت را به سه مرتبه ی کلّی تقسیم کرده اند ؛ عالم طبیعت و دو مرتبه از عالم غیب که عبارتند از عالم ملکوت و عالم جبروت باشد.

عوالم وجود

چند نوع عالم وجود دارد؟


ــ عوالم کلّی وجود
در حکمت اسلامی طبق براهین عقلی عالم خلقت را به سه مرتبه ی کلّی تقسیم کرده اند ؛ عالم طبیعت و دو مرتبه از عالم غیب که عبارتند از عالم ملکوت و عالم جبروت باشد.
1ـ عالم جبروت یا عالم عقل یا عالم عقول یا عالم مفارقات تامّ یا عالم ارواح یا ملکوت اعلی و ... :این عالم از مادّه و آثار مادّه مثل حرکت ،زمان ، مکان ، کیفیت ، کمّیت و... منزه است ؛ و از حیث وجودی قویترین مرتبه ی عالم است ؛ و تقدّم وجودی بر تمام عوالم خلقت دارد.