مراتب نظام هستی

آسمان هاي هفت گانه

منظور از آسمان هاي هفت گانه چيست؟ آيا ما در آسمان اول هستيم؟ مقدار آن تا کجاست؟ آسمان ها با چه چيزي از هم جدا مي شوند؟

آنچه از آيات قرآن استفاده مى‏شود، آن است كه آسمان‏هاى هفت‏گانه، حقيقتى عينى است؛ چرا كه با اوصافى عينى برخى از آنها را توصيف فرموده است؛ مثلاً: «وزينا السماء الدنيا...؛ ما آسمان دنيا را، به وسيله ستارگان تزيين كرديم».
البته چگونگى هفت آسمان، بر كسى معلوم نيست؛ همان‏گونه كه مجهولات ديگرى در مورد آسمان‏ها و فضاى بى‏كران هستى وجود دارد در فضايى كه ابر اخترها (سوپر نواها) در فاصله هيجده ميليارد سال نورى كشف مى‏شود، پى بردن به چگونگى تلفيق آسمان‏ها و پيوند آنها با يكديگر، كارى ساده و در دسترس نيست.
يكى از احتمالات پيرامون آسمان‏هاى هفتگانه مراتب طولى نظام خلقت است.

لوح محفوظ و محو و اثبات

آيا چيزي در لوح محو و اثبات هست که در لوح محفوظ نباشد؟

در هندسه عالم با ترسيم حکمت متعاليه، عالم به سه بخش عالم عقل يا عالم ارواح و عالم مثال يا عالم برزخ و عالم طبيعت يا عالم ماده تقسيم مي شود. عالم عقل، عالم مجرد از ماده و آثار و خواص ماده است و حقايق تمام موجودات عالم ماده در اين عالم به صورت کلي و ثابت موجود است. در اين عالم هر موجودي خود يک نوع است در عين اينکه يک فرد است.

عوالم هستي

درجايي شنيدم که گفتند عوالم جهان خلقت عبارت است از: عالم ذر، رحم، خاک، برزخ، حشر، دوزخ، بهشت. در مورد اين عوالم اطلاعات مي خواستم، اينکه مي گويند سرانجام تمام انسان ها به بهشت مي روند صحت دارد؟

تعبير عالم، كاربردهاي فراواني دارد لذا نبايد آنها را با اصطلاح كلامي يا فلسفي عالم خلط كرد ؛ مثلا در عرف گفته مي شود عالم بچگي،‌ عالم نوجواني، علم پيري، عالم دانشجويي، عالم طلبگي، عالم مجردي، عالم دوستي، عالم تجارت، دنياي صنعت، جهان علم و تكنولوژي و ... اينها تعبيرات عرفي است و ربطي به عالم در اصطلاح كلامي يا فلسفي يا عرفاني يا شرعي ندارد. عالم رحم، عالم بهشت و عالم جهنم و عالم دوزخ نيز از اين قبيل تعبيراتند. چون عالم رحم، داخل در عالم ماده است ؛ و عالم جداگانه ای نیست .

عالم غيب

در مورد عالم غيب به خصوص عالم جبروت و ملكوت توضيح بدين.

عوالم هستى، با نظام و ترتيب خاصى از ذات حق - كه در مظاهر اسما متجلى است - سرچشمه گرفته و عوالم وجود از آثار و جلوه‏هاى اسماى الهى است. اولين عالم، «عالم تجرّد و جبروت» است كه عالم بالاتر و نزديك‏تر به مبدأ متعال است و از عدم‏ها و نيستى‏ها و آنچه از آثار و تبعات ضعف وجود مى‏باشد، پاك‏تر است. به همين جهت، «عالم جبروت» ناميده مى‏شود؛ يعنى، عالمى كه خود آن و موجودات آن، همه از فقدان‏ها و كمبودها - كه در عوالم پايين‏تر وجود دارد - پاك بوده و اين نقيصه‏ها با قرب به مبدأ متعال و تابش شديد و كامل نور وجود و برخوردارى از اشراقات ربانى، جبران گشته و جاى آنها را كمالات گرفته است.

سلسله مراتب آفرينش

سلسله مراتب آفرينش کدامند؟

در حکمت اسلامی طبق براهین عقلی عالم خلقت را به سه مرتبه ی کلّی تقسیم کرده اند که عبارتند از :
1ـ عالم عقل یا عالم عقول یا عالم مفارقات تامّ یا عالم ارواح یا عالم جبروت یا ملکوت اعلی و ... :این عالم از مادّه و آثار مادّه مثل حرکت ،زمان ، مکان ، کیفیت ، کمّیت و... منزه است ؛ و از حیث وجودی قویترین مرتبه عالم است ؛ و تقدّم وجودی بر تمام عوالم خلقت دارد. البته توجّه داشت که مراد از این تقدّم وجودی ، تقدّم زمانی و مکانی نیست ، چون در عالم عقل ، زمان و مکان معنی ندارد؛ لذا پرسش از« کی و کجا بودن » در مورد این عالم نیز بی معنی است. این عالم بر تمام عوالم خلقت احاطه ی وجودی داشته و علّت آنهاست.