جهنم

خلود در جهنم

هم فيها خالدون را لطفاً توضيح دهيد منظور از تا ابد چيست خالدون مگر قيد زمان نيست لذا بايستي محدوديت داشته باشد ؟

1- مجازات ابدي و جاويدان منحصر به كساني است كه تمام روزنه هاي نجات را به روي خود بسته اند و عالماً عامداً غرق در فساد و تباهي و كفر و نفاق گشته اند سايه شوم گناه تمام قلب و جان آنها را پوشانيده و به رنگ گناه و كفر در آمده اند همان گونه كه در سوره بقره مي خوانيم :
آري كسي كه مرتكب گناهي گردد و آثار آن تمام وجود او را احاطه كند چنان كسي اهل دوزخ است و جاودانه درآن خواهد ماند( بقره (8)

آتش در جهنم

آیا در جهنم آتشی وجود دارد یا خیر؟

درجهنم اتش هست اما آتش ها و مارها و ساير توصيفاتي که براي جهنم و يا نعمت هاي بهشتي نقل مي شود نه از نوع دنيوي هستند و نه فقط براي تقريب به ذهن مي باشند بلکه:
1. آتش دوزخ و نعمت هاي بهشتي چيزي جز باطن و روح عمل انسان نيست در واقع تجسم يافته کردار و باورهاي انسان است. نه اين که يک آتش و بهشت پيش ساخته اي وجود داشته باشد و ما در آنجا سکونت بگزينيم, بلکه دوزخ و بهشت آن روي سکه عمل انسان است و عين اوست.
2.اگرچه عذاب دوزخ و نعمت هاي بهشتي جسماني و مادي هستند, اما اين بدين معنا نيست که شدت درد و لذت ها آن ها به اندازه همين آتش و خوشي دنيائي است, خير.