جزای اعمال

كافران مخترع

آيا اديسون که برق را اختراع کرد و خدمت عظيمي به بشر کرده است جايگاه او در آخرت در کجا مي تواند باشد با توجه به اينکه غير مسلمان بوده است؟

در اين باره بايد به اقسام كافران و چگونگي محاكمه آنها در قيامت توجه شود:

مكافات عمل در دنیا

آيا ممکن است خداوند انسان را در اين دنيا مجازات کند؟ مثلاً يک حادثه سوختگي که براي انسان پيش مي آيد آيا تقدير خداوند است يا بي احتياطي بنده؟

نخست بايد دانست برخي گرفتاري ها نتيجه بي احتياطي يا بي تقوايي خود انسان است به طوري كه با ارتكاب خطا و ظلم به خود و يا ديگران سزاي آن را حتي در اين دنيا نيز چه بسا ببيند و برخي گرفتاري ها و محدوديت ها به خاطر حفظ دين و تقواست كه بدون تقصير ما بلكه به خاطر ظلم و ناهنجاري هاي ديگران متوجه ما مي شود.
در حديثي نوراني آمده است: «ان البلاء للظالم ادب و للمؤمن امتحان و للاولياء درجه؛ گرفتاري و زيان ها براي ستمگر موجب ادب و مكافات عمل اوست و براي مؤمن امتحان و آزمايش است و براي اولياء خدا موجب ترفيع مقام و درجه است...».

عدم رعایت بعضى مسائل جزئى و قبولی اعمال

كسى كه به خدا و پيامبر اعتقاد دارد ولى بعضى مسائل جزئى را رعايت‏ نمى‏كند، آيا اعمال او درست است؟

الف) اعتقاد يك امر قلبي بوده و عبارت است از: ايمان به خدا و رسول و ائمه(ع) و آنچه كه به نام «مجموعه دين» و برنامه سعادت بشر در قرآن و روايات اسلامي آمده است. به طور كلّي ايمان سه شاخه دارد چنانكه در روايات آمده:
1- اعتقاد قلبي؛
2- اقرار به زبان (يعني گفتن شهادتين و اقرار به خدا و پيامبر و ائمه و آنچه بر پيامبر نازل شده)؛
3- عمل به اركان؛ يعني، انجام واجبات و ترك محرّمات و بنابراين مؤمن كامل كسي است كه هر سه جنبه را دارا باشد.

بخشش قاتل شهدا و توبه انان

آيا شهدا كه از طريق كشته شدن به دست آدم بدها به فيض و لذت قرب الهي نائل مي شوند ممكن است از قاتل خود بگذرند آيا خدا هم از چنين آدم هايي مي گذرد و آنها را مي بخشد اگر شهدا آنان را ببخشند؟

دستور اولي قرآن اين است كسي كه مؤمني را عمدا بكشد و يا به شهادت برساند، جاي او در جهنم است(نساء، آيه 93).
منتهي اگر قاتل از دنيا نرفته پشيمان شد و از كردار خويش توبه كرد حتما توبه او پذيرفته مي شود و خداوند ممكن است زمينه بخشش از طرف شهداء و مقصودين را نيز فراهم كند. چنان كه غلام وحشي بعد از شهادت رساندن حمزه عموي پيامبر اكرم(ص) تقاضاي توبه كرد و اسلام اختيار نمود، پيامبر اكرم0ص) توبه او را قبول فرمود و اما اگر قاتل بدون توبه از دنيا رفته باشد كارش مشكل تر است هر چند رحمت الهي آن قدر وسيع است كه ممكن است بعد از مدتي مجازات آنها را مورد عفو قرار دهد.

امکان مجازات خداوند در اين دنيا

آيا ممکن است خداوند انسان را در اين دنيا مجازات کند؟ مثلاً يک حادثه سوختگي که براي انسان پيش مي آيد آيا تقدير خداوند است يا بي احتياطي بنده؟

نخست بايد دانست برخي گرفتاري ها نتيجه بي احتياطي يا بي تقوايي خود انسان است به طوري كه با ارتكاب خطا و ظلم به خود و يا ديگران سزاي آن را حتي در اين دنيا نيز چه بسا ببيند و برخي گرفتاري ها و محدوديت ها به خاطر حفظ دين و تقواست كه بدون تقصير ما بلكه به خاطر ظلم و ناهنجاري هاي ديگران متوجه ما مي شود.
در حديثي نوراني آمده است: «ان البلاء للظالم ادب و للمؤمن امتحان و للاولياء درجه؛ گرفتاري و زيان ها براي ستمگر موجب ادب و مكافات عمل اوست و براي مؤمن امتحان و آزمايش است و براي اولياء خدا موجب ترفيع مقام و درجه است...».