جزای اعمال

مقام شهدا

آيا شهداء نيز درجاتي دارند در بهشت و آيا امكان دارد كه تفاوتي بين درجات آنها باشد؟

مقام شهيد و شهادت بسيار والا و ارجمند است. «شهيد» مظهر اسم مبارک خداوند متعال است. اين نام در جاي جاي قرآن آمده است: «إنّ الله علي کلّ شيءٍ شهيد» حج/17، «والله علي کلّ شيءٍ شهيد» مجادله/6 بروج/9و «إنّ الله کان علي کل شيءٍ شهيداً» نساء/33احزاب/55و... آياتي که اين نام بزرگ در آنها آمده در برگيرنده نکات معرفتي و عقيدتي بسياري است. در احاديث اسلامي نيز والاترين مقام در شأن شهيد قرار دارد. اين مقام بزرگ نسبت به افراد و ويژگي‎ها و درجات اخلاص، ايمان، پارسايي آنان متفاوت است، و به تعبير ديگر شهادت عبارت است از يک حقيقت نوراني داراي درجات.

مقام شهدا

مقام شهدا در آخرت چگونه است ؟

در روايت است كه در قيامت سه گروه حق شفاعت دارند: انبيا ، علما و شهدا.
البته شفاعت معناى بسيار دقيقى دارد و فراتر از تصورى است كه عوام از آن دارند.

شک در اصول دین و سرانجام ایشان در اخرت

اگر شخصي در مورد اصول دين مخصوصا توحيد و اثبات وجود خدا شک داشته باشد و در اين حالت از دنيا برود سرانجامش چيست؟

شک به تنهايي چيز ناپسندي نيست بلکه آنچه در مورد شک و ترديد نکوهيده است باقي ماندن و توقف در آن است. هم چون پلي است لرزان و سست که ماندن در آن باعث سقوط و نابودي مي گردد اما از آنجا که پل است مي تواند ما را به سر منزلي آرام و استوار برساند.

آخرت انسانهای معلول واهميت پرستاري انها

فردي که معلول است به دنيا مي آيد و با سختي زندگي مي کند، چه جايگاهي در آن دنيا دارد و کسي که از او پرستاري مي کند در نزد خدا چه جايگاهي دارد؟

در روايات امده است اين افراد اگر اهل ايمان باشند هم در برزخ و هم در قيامت به صورت نوراني و زيبا ظاهر ميشوند وخداوند بخاطر تحمل اين نقيصه ، انها را مورد فضل و کرم ويژه خود قرار ميدهد .لذا بايد در طي اين مسير صبر رافراموش نکنند و اطرافيان انها در خدمت به انها از خصيصه صبر کمک جويند .

شيعيان گناه‏كار

آیا اینکه شيعه اگر گناه کرده باشد بعد از گذراندن عذاب جهنم به بهشت خواهد رفت درست است و اگر درست است چگونه شیعه ای که فقط اسم شیعه است و به هیچ کسی خدمت ننموده به بهشت خواهد رفت اما ادیسون به دلیل مسلمان نبودن به جهنم در حالی که خدمت شایانی به مردمان زمین نموده است؟

در ابتدا باید به اين نکات توجه شود:
الف.