جزای اعمال

آثار گناه و بلاهاي طبيعي

آيا گناهان دخلى در بلاياى طبيعى مثل زلزله دارد و چه رابطه‏اى بين زلزله ‏و گناه وجود دارد؟

هيچ گاه ادعا نمي‏كنيم كه هر زلزله‏اي به خاطر عقوبت گناه مردم آن سرزمين است بلكه برخي از زلزله‏ها با ديگر حوادث ناگوار به جهت عقوبت گناهان مي‏باشد ولي اين بدان معنا نيست كه گناه علت مادي و طبيعي و فيزيكي زلزله باشد بلكه هر زلزله و حادثه طبيعي از طريق مجاري و علل طبيعي خود پديد مي‏آيند ولي جهان ماده با همه علل و معلولاتش به خاطر علل ماوراء مادي است و اين چيزي نيست كه در علوم تجربي قابل تحقيق باشد، بلكه بررسي آن از طريق فلسفي و متافيزيكي است.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 3، مقاله نهم.

گناه اعتراض در برابر مشكلات

آيا اعتراض به حكمت الهى و صبرنكردن در برابر مشكلات، گناه است؟

الف) صرف وجود اين روحيه در صورتي كه بروز عملي نداشته باشد گناه نيست؛ اما ابراز آن داراي اشكال و درجات مختلفي است. برخي از مراتب آن گناه بزرگي است و بعضي از درجات آن چه بسا شخص را به حد كفر برساند.

عوارض همجنس گرايي

گناه و عوارض همجنس گرايي چيست؟

هم جنس گرايي و لواط، عملي بر خلاف فطرت است و هر چه با فطرت هم خواني نداشت،تأثير سوء
دارد، يعني نه تنها فاعل و مفعول با اين عمل به آرامش نميرسند، بلكه بر تحير و سرگرداني آن‏ها افزوده مي شود.
يكي از روابطي كه امروزه در مجامع مختلف مورد ارزيابي و بحث قرارگرفته است، هم جنس گرايي است. هم جنس گرايي مردان ، لواط و هم جنس گرايي زنان، مساحقه نام دارد. در كشورهاي خاورميانه با اين موضوع برخورد مي شود اما در اروپا اين رابطه به رسميت شناخته شده و در اكثر ايالت هاي امريكا قوانين ازدواج براي اين دسته در نظر گرفته شده است.

بخشش گناهان كبيره وتوبه از گناه

توبه از گناهان كبيره بازهم عذاب داره؟ روز قيامت همه ميفهمن ما گناه كرديم؟

هر گناهي قابل توبه است و خداوند خود فرموده است : «ان الله يغفر الذنوب جميعا ; خداوند همه گناهان را مي آمرزد
صد بار اگر توبه شكستي باز آی - اين درگه ما درگه ناميدي نيست.
حتی اگر گناه، مربوط به حقوق مردم باشد،باز هم، با جلب رضايت از ايشان ،امكان بخشش خداوند؛وجود داردو نبايد هيچگاه از رحمت خداوندي نااميد شد. گناه نااميدي از خداوند، از نظر بزرگي ،از خود گناهي كه ما انجام مي دهيم بزرگتر است. در ميان گناهان، قتل يكي از بزرگترين گناهان است .

توبه و تجسم اعمال

بر پايه آيات قرآني، معاد جسماني، حق است لذا روز قيامت -به قدرت الهي- تمامي اعمال و احوال و نيات ، ريز و درشت در مقابل ما مجسم و گشوده مي شود. از سوي ديگر، اگر از ما يك گناهي صادر شود و به توفيق خداوند، از آن گناه پشيمان شده و توبه كرديم و ديگر سراغ آن نرفتيم، فرداي قيامت حاضر و مجسم مي شوند؟! اگر اين گونه باشد پس نقش و تأثير «توبه» چه مي شود؟


آياتي كه از بخشش گناه و تكفير سيئات سخن مي‌گويند, در واقع توضيح دهنده آيه»فمن يعمل مثقال ذره شرا يره« و به اصطلاح, حاكم بر آن هستند ولي بر عكس مورد فوق, اين آيات دايره اعمال مورد رؤيت انسان را محدودتر و كوچكتر مي‌كنند و مي‌گويند: اعمالي كه آثارشان به دست خود انسان محو نمي‌شود و به حال اول خود باقي مي‌مانند در قيامت در منظر و مراي خود انسان قرار خواهند گرفت نه آن گناهاني كه به وسيله توبه محو شده و نه آن سيئاتي كه از راه اجتناب از كبائر , تكفير گرديده يا از راه ديگري از بين رفته‌اند.