ثواب وعذاب

تفاوت در عذاب استدراج و استيصال

تفاوت عذاب استدراج و عذاب استیصال در چیست؟ چگونه مطمئن باشیم که مشمول عذاب استدراج نیستیم؟

عذاب امهال و استدراج يعني مهلت دادن به ظالم و گناه کار و عذاب استيصال يعني بدون وقفه انرا فرستادن.
منتهي دراين رابطه به چند نکته بايد توجه نمود:
1. اولا چنين نيست که خداوند نسبت به همه ستم ها و گناهان بطور کلي، فرصت و مهلت دهد. در روايات شيعه، برخي از گناهان به عنوان «گناهان زود کيفر» معرفي شده است. به عنوان مثال: پيامبر خدا(ص) فرمودند: «سه گناه است که کيفرشان در همين دنيا مي رسد و به آخرت نمي افتد: آزردن پدر و مادر، زورگويي و ستم به مردم و ناسپاسي نسبت به خوبي هاي ديگران.» (ترجمه ميزان الحکمه، محمد محمدي ري شهري، ج 4، ص 1903، مؤسسه فرهنگي دارالحديث، قم.
2.

كيفر دنيوي گناه

لطفا بفرماييد چرا در عين حالي که در احاديث گهر بار شيعه از عقوبت بسيار شديد گناهان سخن به ميان مي آيد، افراد بي شماري با وجود ارتکاب گناهان کبيره فراوان حتي با گذشت سالهاي متمادي شاهد هيچ گونه عقوبتي در اين دنيا نيستند؟

پاسخ به اين سوال را بااستفاده از آيات قرآن؛ همراه با تفسير مختصري مي دهيم .