بهشت

توليد مثل در بهشت

آيا زاد و ولد در بهشت وجود دارد؟

پيش از پاسخ دهي به پرسش شما توجه به دو نكته ضروري است : نكته اول در عالم هستي عوالمي وجود دارد ( در يك ديدگاه كلي عالم مادي مثال تجرد ) كه هر يك از آنها داراي احكام، قوانين و سنن مختص به خود است عالم دنيا و عالم آخرت و قيامت دو عالم از عالم هستي اند كه هر يك داراي آثار ويژه خود مي باشند به همين جهت است كه براساس آيات و روايات برا ي ورود روح و بدن به عالم قيامت نياز به تحول اساسي است تا روح و بدن قابليت پذيرش احكام و قوانين قيامت را بيابند براي مثال بدن مادي را در اين دنيا با سوزش صدمه خورده از ميان مي رود ولي در قيامت بسا تحولات اساسي كه در اين بدن ايجاد مي شود به صورتي مي گردد كه درحال سوزش

بهشت و غيرمسلمانان

آيا بهشت مخصوص مسلمانان است؟

بهشت جاي چه كساني است؟ قرآن كريم به ده مورد اشاره مي‌فرمايند:
1) «قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون و الذين عن اللغو معرضون....»
ترجمه: «مؤمنان رستگارند، آنانكه در نمازشان خشوع دارند.
2) و آنها كه از لغو و بيهودگي روبرگردانند.
3) و آنانكه زكات را انجام مي‌دهند.
4) و آنانكه دامن خود را از آلودگي به بي عفتي حفظ مي‌كنند.
5) تنها آميزش با همسران و كنيزان‌شان دارند كه در بهره‌گيري از آنان ملامت نمي‌شوند.
6) و هر كس غير از اين طريق را طلب كند، متجاوزگر است.
7) و آنانكه امانتها و عهد خود را مراعات مي‌كنند.
8) و آنها كه از نمازشان مواظبت مي‌كنند.
9) آري آنها وارثان هستند.

حشر سگ اصحاب كهف در بهشت

آيا سگ اصحاب كهف در روز قيامت زنده شده و به بهشت مي رود يا مانند حيوانات ديگر است ؟

حيوانات بر طبق برخی آيات و روايات محشور مي شوند، سگ اصحاب كهف هم جزء حيوانات بوده و حشر او، حتمي مي باشد و هر حيواني جزاء عمل خود را در روز قيامت مشاهده خواهد كرد و خداوند در مقابل اش داوري نموده، سگ اصحاب كهف هم اگر در اعمال او، جزء خير و نيكي مشاهده نگردد، قطعاً از تشويق و پاداش الهي از سوي خداوند بهره خواهد گرفت
«التماس دعا »
معرفي منبع:
1- معاد شناسي – آيت ا... حسيني طهراني.
2- پاسخهايي پيرامون معاد – سيد جواد رضوي
3- معاد در قرآن – آيت ا... جوادي آملي
4- تفسير نمونه 12 و الميزان – (سوره كهف ) جلد 12
5- ابعاد تربيتي معاد – محمد راجي
6- 110 پرسش – محمدي اشتها ردي

بهشت جنيان و انسانها

آيا بهشت جنيان و انسانها يكي است ؟

در قرآن كريم از زبان جنيان آمده است :
«و انا منا المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشد و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا »

تقسيم‏بندي بهشت

تقسيم بندي بهشت چگونه است ؟

بهشت همان طور كه در قرآن كريم آمده است بصورت جمع ذكر شده است «جنات تجري من تحت الانهار» بنابراين بهشت يكي نيست بلكه بهشت هاست .
امام صادق (ع) فرمود : نگوييد يك بهشت زيرا خداوند مي فرمايد : درجات بعضها فوق بعضي بهشت درجاتي است كه بعضي فوق بعض ديگر است درجات بهشت فوقاني و تمناي بودنشان بصورت طبقات نيست ، اين جهنم است كه بصورت طباق (طبقه طبقه ) روي هم چيده شده كه طبقه اسفل از طبقه اعلي سوزنده تر و عذاب آورتر است بلكه اين درجه بندي (بهشت ) بر اساس تفاوت ماهوي لذت هاي مادي و معنوي بهشتيان است .