بهشت

همه چیز بودن در بهشت و يكنواختي آن

در بهشت كه هر چيز هست آيا اين يك نواختي را به دنبال نمي آورد؟

اگر معناي ثبات را از سكون جدا كنيم و روشن شود كه آن جا دارالقرار است نه دارالسكون، اين مشكل حل مي‏شود. سكون با نابودي همراه است؛ مانند درخت يا ساختماني كه در يك مكان قرار دارد؛ بالاخره روزي مي‏پوسد و از بين مي‏رود. ثبات مانند معادلات رياضي است كه زمان و مكان ندارد. آن‏چه زمان و مكان ندارد، ثابت است نه ساكن.
آيا قانون عليت روزي فرو مي‏ريزد؟ آيا 4=2*2 تبديل مي‏شود؟ خير؛ چون ثابتند. در اين دنيا، خستگي مربوط به تن است و روح چون متعلق به تن است، احساس خستگي مي‏كند؛ در آخرت، برعكس دنيا بدن همراه روح است، ديگر زوال و خستگي و مرگ در آن راه ندارد، انسان به دارالقرار مي‏رسد.

بهشت حضرت آدم(ع) روی زمین

در مورد مکان اول حضرت آدم و حوا (که آيا در بهشت بوده يا در جنگلهايي در روي کره زمين) توضيح دهيد؟

شايد بتوان گفت بهشت معهود حضرت آدم(ع) با بهشت موعود آدميان تفاوت دارد. زيرا بهشت موعود نتيجه اعمال خود انسان است و شيطان در آن راه ندارد. اما از جهت سرسبزي و آسايش و برخي ويژگي هاي ديگر، بهشت حضرت آدم(ع) با بهشت موعود تناسب دارد، لذا در اين باره گفته شده است از آيات قرآن استفاده مى‏شود كه حضرت آدم(ع) براى زندگى در روى زمين، همين زمين معمولى آفريده شده بود از جمله: و اذ قال ربك للملائكة انى جاهل فى الارض خليفة... ، (بقره،آيه 30).

فلسفه آفرينش بهشت و جهنم

فلسفه آفرينش بهشت و جهنم چيست؟

شما زنده هستيد براي چه؟ هر گونه هدفي كه براي اين حيات شما آرماني است، همان به صورت كامل در جهان ديگر محقق خواهد شد. اگر هدف كسي در محدوده همين ظواهر است (قصرها، تزئينات، باغ‏ها، منظره‏هاي دلكش، ملك بي‏انتها و...) چنين چيزي فقط در آخرت مي‏تواند محقق گردد. اگر هدف كسي علم و درك است، آن نيز در آخرت ميسر است: لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ اَلْيَوْمَ حَدِيدٌ؛ (50:22) تو از اين روز در غفلت بودي تا آن كه ما پرده از برابرت كنار زديم و چشم تو بيناتر گرديد»، (ق، آيه 5).

وجود بهشت دنيوي

آيا بهشت دنيوي وجود خارجي دارد؟

مقصود از بهشت دنيوي که گاه در داستان حضرت آدم(ع) نيز مطرح مي گردد، باغي از باغ هاي دنيوي است نه آن بهشتي که در آيات قرآن کريم توصيف شده است. البته بايد توجه داشت که بهشت برزخي و بهشت قيامتي وجود داشته و مستقل از دنيا مي باشد و بنا بر نظر صحيح (همان طور که علامه طباطبايي فرموده) حضرت آدم(ع) نيز در بهشت برزخي بوده است. بنابراين بهشت توصيف شده در آيات و روايات همان بهشت برزخي يا قيامتي است.

حيوانات در بهشت

آيا اين مطلب صحيح است كه بعضى از حيوانات در روز قيامت به بهشت ‏مى‏روند؟

در حيوانات نيز نوعي اختيار در سطح نازل وجود دارد؛ علاوه بر اين كه در ديدگاه قرآن، همه موجودات هستي، داراي شعوراند. بنابراين در صورتي كه حيوانات نيز در قيامت محشور شوند، يك احتمال اين است كه به جهت اجراي عدالت در مورد آنها است؛ چون نظام هستي، بر پايه عدل است و بايد عدل كامل در همه موارد تحقق يابد.