بهشت

حوريان بهشتي

مي خواستم بدانم فايده حورالعين در بهشت براي ما چيست؟ آيا انسان در بهشت توليد نسل مي کند؟ اگر نمي کند پس خداوند جواب کساني که بي فرزند بوده اند را چگونه مي دهد؟

در رابطه با زاد و ولد گفتني است که در بهشت هر گون نعمتي را تصور كنيد وجود دارد، از جمله نعمت ها و لذايذ، آميزش جنسي است، اما به شكلي ديگر و در صورتي تكامل يافته تر از آنچه در اين دنيا هست. در آخرت، براي مومنان هر لذتي هست، و سراسر خوشي و راحتي است و هيچ گونه درد و رنجي همراه آن نيست بر خلاف لذتهاي اين دنيا كه در كنارشان، درد و سختي نيز هست. چند مطلب قابل توجه است:
الف) در بهشت هر چه انسان درخواست کند به آن مي رسد «و لکم فيها ما تشتهي انفسکم» (فصلت 31)
ب) همه چيز آخرت اعم از بهشت و جهنم با دنيا فرق دارد.

وجود بهشت و جهنم

آيا بهشت و جهنم هست يا بعدا خلق مي شود اگر هست کجاست؟

جايگاه بهشت:
انساني كه در نشئه ماده عنصري زندگي مي كند بسياري از داوري ها و انتظارات او هم صبغه عنصري و مادي دارد. او براي هر چيز، جا و مكان مادي تصور مي كند و فرآيند همه امور را در راستاي زمان و مكان طبيعي ميش نگرد. حال اگر از او پرسيده شود جاي مسأله 4 = 2 + 2 كجاست، يا جاي معادله 9 = ايكس + 4 كجاست؟

بهشت بی رنج حضرت آدم(ع) و کسب آگاهی

اگر قرار بود آدم و حوا تا آخر عمر در بهشت زندگي كنند آيا زندگي بي درد،بي رنج و آرام مي توانست آنها را به آگاهي برساند؟

نخست بايد دانست که دست يابي به آگاهي تنها از طريق درد و رنج نيست اما براي انسان فراز و نشيب هاي زندگي عبرت آموز و تجربه اندوز است اما مهمتر از آگاهي، فراز و نشيب هاي زندگي ، ظرفيت انسان را بالا مي برد و قابليت او را براي تحصيل درجات بهشت و يا فرو غلطيدن در درکات جهنم به ظهور مي رساند و علت اصلي براي هبوط آدم به زمين همين بود که به مقام خلافت الهي برسد و به جاي بهشت معهود اولي به بهشت موعود پاياني راه يابد.
براي توضيح بيشتر توجه شما را به مطالب زير جلب مي کنيم:
1. ماجراي بهشت آدم و حوا، در سه مورد از آيات قرآن ذکر شده است: بقره، 35 به بعد، اعراف، 19 به بعد، طه، 115 به بعد.

حجاب و زادو ولد در بهشت

آيا زنان در بهشت حجاب دارند و زاد و ولد وجود دارد؟

توجه به سه مقدمه جهت پاسخ به اين سؤال ضروري است:
الف) در بهشت هر چه انسان درخواست کند به آن مي رسد «ولکم فيها ما تشتهي انفسکم» (فصلت 31).
ب) همه چيز آخرت اعم از بهشت و جهنم با دنيا فرق دارد. به عبارت واضح تر آن جا جهان ديگري است با قوانين خاص خود به طوري که «ان الاخره لدار الحيوان» آخرت سراي زنده است يعني حتي درخت در بهشت شعور دارد و وقتي شما اراده کنيد از ميوه آن بخوريد خود درخت ميوه اش را به شما عرضه مي کند.
ج) آخرت سراي جزا است نه عمل.

هدف زندگی در بهشت

آيا بهشت جاودان وجود دارد؟اگر دارد هدف در آنجا رسيدن به چيست.اگر از علم ما خارج است چرا ما به ندانسته ها فكر مي كنيم و هدف براي اين زندگي قرار مي دهيم؟

بهشت و جهنم بر دو قسم است:
1. بهشت و جهنم برزخي كه تا پيش از قيامت برپاست و ارواح مؤمنان و معاندان در آن مي باشد.
2. بهشت و جهنم اخروي كه پس از قيامت برپا مي شود.
اما هر دو نوع بهشت و جهنم، از ابتداء آفرينش موجود بوده اند و نه تنها از زمان پيامبر اكرم(ص) بوده اند، بلكه پيش از آن بوده است. البته مؤمنان و معاندان تا پيش از قيامت به بهشت و جهنم اخروي وارد نمي شوند.
اما اين که هدف زندگي در بهشت يا جهنم چه مي باشد پاسخ اين است که: