بهشت

اقسام بهشت وجهنم

بهشت و دوزخ هر كدام بر چند قسم است؟

بهشت و جهنّم، هر كدام بر دو قسم است: حسّي و غير حسّي (عقلي). بهشت حسّي از آيه «اِنّ المتُقين في جِنات و نَهر»قمر/ 54 و بهشت عقلي از آيه «في مَقعد صِدق عنِد مَليك مُقتدر» قمر/55 برمی آید، چنانكه جهنّم غير حسّي را از آيات «نار الله المُوقدة التي تطلع علي الأَفئده» هُمزه/6-7 مي‏توان استفاده كرد. جهنّم و بهشت حسّي ممكن است همتاي هم باشد، اما جهنّم عقلي با بهشت عقلي همسان نيست.

يكنواختي بهشت

چرا آدمها در بهشت خسته نمي شوند؟ اصلا بدون خستگي لذت ببريم تا کي؟ اين لذت بي پايان به نظر بيهوده نمياد؟

عدم ملالت در بهشت
در پاسخ به اين پرسش، نظر سه تن از انديش‏وران و دانشمندان بزرگ نقل مى‏شود:

نعمت‏هاي بهشتي

آيا در بهشت تمام امكاناتى كه در اين جهان هست مثل ماشين و هواپيما وجود دارد

آنچه در بهشت وجود دارد فوق مظاهر تمدن دنيايي است. حيات اخروي اساساً ويژگي‏هايي برتر از زندگي اين جهان دارد و ابزار و آلاتي كه بشر در اين دنيا مورد استفاده قرار مي‏دهد، به هيچ وجه در آن عالم مورد نياز نيست؛ مثلاً براي سفر به دورترين نقاط بهشت، با يك اراده مي‏توان بلافاصله ميليون‏ها كيلومتر مسير را پيمود. البته اگر فرضاً كسي خواستار داشتن وسايلي شبيه وسايل اين جهان است، همين كه اراده كند، براي او خلق و ايجاد مي‏شود. اما برتري وسايل و موجودات آن جهان به گونه‏اي است كه هرگز كسي آرزوي اين گونه وسايل را كه در مرتبه‏اي فروتر است نمي‏كند.

غم و غصه در بهشت-نسبت ها در بهشت و جهنم

ميگن تو بهشت غم و غصه نيست درسته؟ چگونه ممکنه پدري تو بهشته و پسرش تو جهنم مي تونه غم نداشته باشه؟

در ابتدا بهتر است در مورد واقعيت بهشت و جهنم كمي بحث و گفتگو كنيم و پس از آن وارد اصل مسأله شويم. در واقع آنچه را ما به عنوان بهشت و نعمتها و لذتهاي بهشتي و يا جهنم و عذابها و رنجهاي جهنم مي دانيم چيزي جز تجسم و عينيت يافتن اعمال اين جهاني ما نيست. چرا كه نعمتهاي بهشت، تجسم اعمال خير و نيكوي ما در اين جهان است كه در سراي ديگر به خاطر كنار رفتن پرده ها و حجابها به صورت واقعي خود جلوه گر مي شود عذابهاي جهنمي نيز همان اعمال ناشايست و بدي است كه در آنجا عينيت يافته اند. كه يكي بهشت را ايجاد كرده و ديگر جهنم را.