عالم دنیا

سرنوشت كره زمين

سرنوشت اين کره زمين بعد از قيامت و حسابرسي انسانها چه مي شود؟ آيا از بين مي رود يا اينکه گروهي ديگر جانشين انسانها در کره زمين خواهند شد؟

در اين باره به طور قاطع و مشخص و دقيق سخن گفتن تا حدي دشوار است ولى به طور كلى از نظر نصوص دينى و ديدگاه عرفانى و فلسفى، خداوند دائم الفيض است.

تفاوت دنيا و آخرت

تفاوتهاي دنيا و آخرت در چيست؟

در اينجا توالد و تناسل و كودكي و جواني و پيري و سپس مرگ هست و در آنجا نيست. در اينجا بايد كار كرد و تخم پاشيد و زمينة مساعد فراهم كرد و در آنجا بايد از تخمهاي كاشته شده و زمينه‏هاي مساعد شده در دنيا بهره‏برداري كرد. اينجا جاي كار و عمل است و آنجا جاي نتيجه‏گيري و حساب پس دادن. در اينجا امكان تغيير سرنوشت از طرف خود انسان به وسيلة تغيير مسير حركت و جهت عمل هست و در آنجا نيست. در اينجا حيات آميخته است با موت، هر حياتي توأم است با مادّه‏اي كه فاقد حيات است.