روح انسان

روح انسان وعذاب الهي

وقتي خدا فرموده و نفخت فيه من روحي چطور مي شود در جهنم خدا انسان بدکار را که داراي روح الهي است عذاب کند به عبارت ديگر آيا خدا روح خودش را عذاب مي کند؟


ما معتقد هستيم كه روح خدا در ما دميده شده است Vع اما اين به معناي آن نيست که روح الهي بخشي از وجود خداست بلکه}حجر / 29 - ص / 72. اين روح، نزديك‏ترين مخلوق به مبدأ متعال بوده و ظهور و جلوه تام و كامل حق و صفات اوست. روح خدا از قدس و طهارت خاص خود برخوردار است. اين روح با ملائكه و ملازم آنهاست؛ و در عين اين كه غير ملائكه است، يك نوع اتحاد و وحدت با آنها دارد.

روح پس از مرگ در دنیا

آيا ممکن است يکسري ارواح پس از مرگ به برزخ نرند و در ميان زنده ها زندگي کنن چون يک کار ناتمام دارند؟

همه ارواح بعد از مرگ به عالم برزخ که واسطه دنيا و آخرت است منتقل شده و در اين مسئله هيچ استثنائي وجود ندارد .وارواح خوبان و شهداء در بهشت برزخي. (بقره، 26، مومنون، 100)و بدان و كفار در جهنم برزخي (غافر، 46) به سر مي برند.بلي رواياتي داريم كه برخي ارواح آن هم با اذن الهي پيش بستگان خود مي آيند. پيامبر اكرم فرمود:« ارواح مؤمنين هر شب جمعه به آسمان دنيا مي آيند و در مقابل خانه ها و منزل هاي خود فرياد مي كنند هر يك از ايشان با گريه و ناله جانسوز مي گويند اي اهل زمين و اي پدر من و مادر من و خويشان من مهرباني كنيد بر ما با دادن درهمي يا قرض ناني ...».

روح در برزخ

با توجه به اينکه مرگ جسماني مي باشد و معاد نيز جسماني است مايلم بدانم روح اين فاصله زماني بين مرگ و معاد را چگونه درک مي کند در صوتي که زمان براي روح که مجرد است بي معناست و آيا مي توان نتيجه گرفت که قيامت بلافاصله بعد از مرگ است و برزخي وجود ندارد؟

روایتی به پیامبر اکرم (ص) استناد داده شده که احتمالا این روایت سوال فوق را برای شما ایجاد کرده است: «من مات فقد قامت قیامته» هرکس بمیرد قیامت او برپا خواهد شد.(ترمذی، کتاب الفتن,ج4,ص497) قیامت به قیامت صغری و قیامت کبری تقسیم می شود. آنچه که در بین مردم درباره قیامت مشهور است همان قیامت کبری است و آنچه که روایت فوق بدان اشاره دارد قیامت صغری است که از آن به مرگ نیز تعبیر می شود. در فاصله بین حیات دنیوی و قیامت کبروی حیاتی دیگر تحت عنوان حیات برزخی(در قیامت صغری) وجود خواهد داشت.

روح

درباره روح توضيحي مي خواستم.

از نظر حكماي اسلامي انسان موجودي است مركب از دو بعد مادي و مجرد(غيرمادي) و از ديدگاه حكمت متعاليه انسان موجودي است داراي مراتب كه ضعيفترين مرتبه او بدن مادي اوست ؛ و مرتبه بالاتر از بدن مادي، نفس است ؛ نفس نیز خود مراتبي دارد. پايين ترين مرتبه نفس، نفس نباتي يا روح نباتي است كه شأن آن حفظ حيات، رشد و نمو، توليد مثل و حفظ تركيب موجود زنده است. اين مرتبه ازنفس(روح) هم در انسان وجود دارد هم در حيوانات هم در گياهان؛ اگر اين مرتبه از نفس تعلق خود را از موجودي مادي قطع كند، موجود مادي(گياه يا حيوان يا انسان) اتحادتركيبی بدن خود را از دست مي دهد و شروع به تجزيه شدن مي كند.

اثبات روح

آيا روح وجود دارد؟ اگر وجود دارد چه دلايلي بر وجود آن هست؟

تمام شرايع آسماني و پيروان آنها به وجود روح معترفند. و انسان را مركب از جسم و روح مي دانند. و حتي بسياري از مشركان نيز به وجود روح معترف بودند. لكن بين اين افراد در چگونگي روح اختلاف نظر است. برخي از معتقدين به روح معتقدند كه روح امري مادي و جسماني است. لكن جسم لطيف است نه مثل اجسام عادي كثيفند اما عده اي ديگر معتقدند كه روح امري است غيرمادي و مجرد از ماده. و مراد از روح در زبان عرف مردم نيز همين قول دوم است. فلذا از نظر معتقدين به روح غيرمادي (مجرد) گروه اول فقط اساسا معتقد به وجود روحند و در واقع امر منكر وجود روحند.