روح انسان

روح انسان

مقصود از روح الهي كه در گل انسان دميده شده چيست ؟

مقصود از " روح الهي " اين نيست كه خداوند از وجود خود،بخشي را جدا ساخته و در قالب آدمي جاسازي نموده است ؛ بلكه اضافه روح به خدا اضافه تشريفيه است ( مانند حكم " بيت الله " يا " شهر الله " ومقصود از آن اين است كه روح آدمي از ويژگي هايي برخوردار است كه از نظرعظمت و اهميت ، تنها به خدا قابل اضافه مي باشد .يكي از ويژگي هاي روح آدمي - كه باعث شرافت والاي آن شده - همان "اختيار" و قدرت انتخاب است كه آن را از ديگر موجودات ممتاز ساخته است .

ابعاد روح

ابعاد روح را نام برده و توضيح دهيد.

روح در ديدگاه اسلام:
با توجه به فرا جسماني بودن روح تعبير بعد در مورد آن چندان درست نيست . نظر اسلام درباره روح اينست كه روح امري مجرد است و بعداز اينكه جنين از نظر جسماني صورت كامل پيدا كرد خداوند روح را در آن مي دمد؛ يعني در واقع بعد دوم انسان كه امري غير مادي است وجود پيدا مي كند و با تركيب بعد جسماني و رواني (روحاني) انسان به وجود مي آيد. اما اينكه حقيقت روح چيست؟ در قرآن خداوند مي فرمايد: «اي پيامبر از تو در مورد روح سؤال مي كنند بگو روح از امر پروردگار است. بنابراين خود قرآن از ماهيت روح و اينكه روح چيست بحث نمي كند بلكه بيشتر به كاركردهاي آن اشاره مي كند و حقيقت انسان را همان بعد روحاني و غير مادي لحاظ مي كند. البته فلاسفه اسلامي مباحث زيادي در اين زمينه مطرح كردند و دو نفر از فيلسوفان اسلامي به نام ابن سينا و ملاصدرا دو ديدگاه را در اين زمينه مطرح كرده اند: