ولایت فقیه

مديريت علمي و فقهي در حکومت اسلامی

نقش مديريت در حاكميت و حكومت دينى تا چه اندازه است؟ مديريت علمى و فقهى در حكومت دينى چه نقشى دارند؟ كدام نقش مهم‏ترى را به عهده دارد؟

بديهى است بدون مديريت، هيچ نظام و حكومتى ممكن نيست به وجود آيد. در هر حكومتى «مديريت» نقش بسيار اساسى و حياتى دارد.
نكته ديگر آنكه «مديريت فقهى» واژه‏اى مجعول و نوساخته است كه:
يكم. تعريف دقيقى از آن به دست داده نشده است.
دوّم. هيچ يك از فقيهان و انديشمندان در حوزه نظام سياسى اسلام، از چيزى به نام «مديريت فقهى» سخن نرانده‏اند.